Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů

Program podpory formou záruk za bankovní úvěry na výstavbu bytových domů pro právnické nebo fyzické osoby, pro obce na výstavbu infrastruktury spojenou s bytovou výstavbou podle NV č. 370/2004 Sb., je stále otevřen a je možné do něj podávat žádosti.

  • ručení až do 70% výše jistiny,
  • až na 40 let,
  • nízký poplatek - do 0,6 % p.a.

Výše jistiny:
- až 1 500 000 Kč na jeden vystavěný byt,
- až 1 800 000 Kč na jeden vystavěný byt - pro obce, pokud je součástí výstavby infrastruktura.

 

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., ve znění novely č. 438/2009 Sb., umožňuje poskytnout záruku Fondu za splácení investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů s dlouhodobou splatností (až do 40 let). Fond ručí úvěrující bance nejvýše za 70 % nesplacené části jistiny úvěru. Smyslem dělby rizika, při níž část rizika zůstává bance, je zachování potřebné obezřetnosti při rozhodování o poskytnutí úvěru.

Možnost poskytnutí ručení prostředky Státního fondu rozvoje bydlení je otevřena všem investorům bez rozdílu – může jím být město, obec, bytové družstvo, soukromá firma, soukromá fyzická osoba. Jedním z cílů podpůrného programu je motivovat k výstavbě nájemních bytů především soukromý kapitál. V tomto směru nástroj plně odpovídá podmínkám legislativy Evropské unie.

Přitom u novostaveb tato zaručená část jistiny nesmí překročit 1 500 000 Kč na l byt, resp. 1 800 000 Kč, je-li součástí projektu i výstavba technické infrastruktury. V případech, kdy dojde ke zřízení nájemního bytu stavební úpravou již existující starší stavby, nesmí zaručená část jistiny přesáhnout 300 000 Kč.

Pro poskytnutí ručení není stanoven žádný limit podlahové plochy bytu ani limit příjmu nájemce. Nejde totiž o žádné sociální opatření, jde o podporu výstavby nájemních bytů obecně (ve většině míst na trhu není taková nabídka nájemního bydlení, jakou by přirozený rozvoj trhu bydlení vyžadoval).

Po dobu ručení, nejméně však po dobu 10 let, investor nesmí připustit jiné využití bytů než k bydlení nájemní formou a bez souhlasu Fondu nesmí vlastnické právo převést na jinou osobu.

Záruky jsou poskytovány za velmi malý poplatek (do 0,6 % p.a.), smysl podpory je v tom, že budou významně levnější než srovnatelné produkty na finančním trhu.

Na rozdíl od přímých dotací jsou garanční formy státní podpory výrazně tržně konformnější, tedy jsou podstatně jemnějším a prakticky neškodným zásahem do tržního prostředí.

Program poskytování záruk byl oznámen výkonným orgánům EU (DG Competition v Bruselu). Do skončení procesu notifikace programu jsou záruky poskytovány pouze v režimu tzv. minimální podpory podle nařízení Evropské komise o „de minimis“. Po skončení procesu notifikace budou poskytovány v plném rozsahu v režimu, který bude rozhodnutím o notifikaci určen.