NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Vybíráme soubor nejčastějších otázek, které nám dosud k programu úvěrů na opravy a modernizace byly doručeny.

Nenašli jste svůj dotaz - kontaktujte nás na podpory@remove-this.sfrb.cz nebo komunikace@remove-this.sfrb.cz.

Děkujeme.

Aktualizované otázky k podání žádostí o úvěr z programu PANEL 2013 +

Před podáním žádosti prosíme věnujte pozornost dotazům, které již byly zodpovězeny. Pravidelně aktualizujeme podle otázek, které nám byly zaslány. Ušetříte tak čas při přípravě vašeho záměru. Děkujeme.


1.
 Lze považovat dvojdomek za dům z pohledu tohoto nařízení? 

Nelze, jedná se o rodinný dům, na který se program nevztahuje.

2. Existuje pořadí doručených žádostí?

Pořadí doručených žádostí existuje. Po doručení žádosti na Fond je žádost opatřena pořadovým číslem a zkontrolována, pokud obsahuje veškeré náležitosti je posouzena a žadateli je oznámeno, že má splněnu I. část žádosti. Zároveň jsou mu oznámeny podmínky úvěru a žadatel je vyzván k odsouhlasení těchto podmínek a předložení dokladů k II. části žádosti. Pokud žadatel souhlasí s podmínkami úvěru, dojde na SFRB k rezervaci zdrojů. Následně jsou žadatelé vyzýváni k podpisu úvěrových smluv v pořadí podle data doložení úplné žádosti. 

3. Jak je to s podmínkou ISO u dodavatele stavby (vzhledem ke změně zákona o VZ?

Podmínky uvedené v nařízení vlády platí pro všechny žadatele bez rozdílu. To znamená, že i žadatel o úvěr, který je povinen provádět výběr dodavatele dle podmínek zadávání veřejné zakázky, musí tuto podmínku dodržet.

4. Lze žádat o úvěr po zahájení prací?

Nelze.

5. Lze proplácet již uhrazené faktury a zálohy?

Nelze, z úvěru budou proplaceny pouze dosud neuhrazené faktury, zálohy vůbec ne.

6. Lze tímto úvěrem nahradit jiný úvěr?

Nelze, nařízení vlády toto neumožňuje.

7. Jaké ručení bude požadováno?

Dle podmínek nařízení vlády, musí být úvěr dostatečně zajištěn. Pokud by úvěr nebyl dostatečně zajištěn, nebylo by možno jej poskytnout. Z důvodu objektivnosti požadujeme zajištění, které je svojí dostatečností totožné pro všechny skupiny žadatelů. Za dostatečné zajištění lze považovat např.:

pro SVJ
- ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění (zástavu u BD lze nahradit ručitelskými prohlášeními nájemníků).

8. Lze žádat o úvěr na výměnu výtahu?

Ano, ale pouze v případě, že opravy a modernizace uvedené v části A přílohy č. 1 nařízení vlády jsou již provedeny, nebo nejsou potřebné.

9. Chceme vystavět v bytovém domě plynovou kotelnu, lze na tuto modernizaci čerpat úvěr?

Ano, výstavbu plynové kotelny lze zahrnout do výdajů, na které lze čerpat úvěr.

10.  Dle údajů v registru de minimis máme nevyčerpanou podporu ve výši 100.000,- EUR. Můžeme se stát příjemcem podpory v rámci tohoto programu až do této výše?

Ano, celou tuto výši je možno čerpat v tomto programu.

11. Jak je to s prokázáním energetických úspor?

Pokud je předmětem opravy a modernizace některá z činností uvedených pod čísly 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, případně 8, 19 přílohy NV, musí žadatel o úvěr doložit doklad prokazující výši energetické úspory - energetický posudek. V posudku budou uvedeny úspory stanovené z hodnot stavu domu před modernizací a z navrhovaného stavu dle schválené projektové dokumentace. Energetický posudek bude zpracován v rozsahu pro a) větší úsporu nebo b) pro jinou než větší úsporu.

12. Lze úvěr dle nařízení vlády č. 486/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i na opravu samostatného bytu v bytovém domě?

V nařízení vlády je v příloze část A, která musí být splněna jako první. Toto splnění je nezbytné doložit potvrzením od autorizované osoby. Pokud je toto splněno, může požádat o úvěr vlastník bytové jednotky a to na vyjmenované opravy a modernizace dle přílohy.

13. Ke schválení úvěru je potřebný zápis ze shromáždění vlastníků, jaké % souhlasu požadujete?

Zápis lze doložit až ve II. části žádosti na základě obdrženého příslibu od SFRB. Výše % souhlasu je určena stanovami SVJ.

14. Musí být na listu vlastnictví uveden výpis bytů?

U vlastníků bytových jednotek by tomu tak mělo být. Pokud nejsou jednotlivé jednotky uvedeny na LV, je potřebné v rámci žádosti doložit jejich existenci např. potvrzením příslušného stavebního úřadu.

15. Musí mít SVJ povinně datovou schránku?

SVJ nemusí mít datovou schránku.

16. Jak se stanovuje úroková sazba, jaký vliv má zajištění úvěru na výši úroku?

Výši úrokové sazby ovlivňují čtyři kritéria:
a)    výše referenční úrokové sazby evropské unie - aktuální výše je uvedena na našich webových stránkách
b)    doba splatnosti ve třech pásmech - pásma uvedena na našich webových stránkách
c)     splnění podmínky de minimis
d)    splnění podmínky intenzity podpory v režimu notifikace
Zajištění úvěru musí být dle podmínek NV 468/2012 dostatečné. Pokud by dostatečné nebylo, úvěr by nebyl poskytnut. Zajištění tedy nemá přímý vliv na výši úvěru.

17. Je možno žádat o úvěr na výměnu pouze části oken, nebo části zateplení?

Nelze, oprava nebo modernizace musí proběhnout vždy uceleně, to znamená výměnu všech oken a zateplení celé budovy.

18. Lze čerpat úvěr na výměnu stávajícího zavěšeného balkonu za samostatnou železobetonovou lodžii?

Ano, lze.

19. Lze čerpat úvěr na zřízení nového balkonu nebo lodžie?

Ano, lze.

20. Jak je to s komplexností oprav?

Komplexnost oprav je vyžadována na úrovni souvisejících technologických celků. Nevyžadujeme provedení všech oprav uvedených v části A přílohy k NV současně. Je však nezbytné provést v prvním kroku nebo současně s dalšími opravami položky 1 a 2 to je odstranění poruch základů domu, opravy hydroizolace spodní stavby a odstranění statických poruch nosné konstrukce. Následně nebo v souběhu s položkami 1 a 2 lze provést například výměnu oken. Čerpat úvěr na provedení dodatečné tepelné izolace pláště nelze, pokud nejsou vyměněny veškeré vnější otvorové výplně. Čerpat úvěr na opravu střechy nelze, pokud nebude součástí opravy i zateplení střechy.

21. Lze čerpat úvěr na odstranění původního zateplení a provedení nového zateplení?

Ano, lze v případě, že oprava a modernizace provedená v minulosti již nesplňuje současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.