Program JESSICA

„JESSICA - (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)“

Program JESSICA určený pro obnovu bydlení s garancí Holdingového fondu SFRB poznáte podle tohoto symbolu.

 Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) je poprvé využit přímo pro bytové domy. Pro období 2013-2015 získal Fond pilotní částku 550 mil. Kč, se kterou hospodaří prostřednictvím svého Holdingového fondu. Téměř celý objem je již rozdělen mezi vlastníky bytových domů a do konce roku 2015 budou žádosti o úvěry přijímány v režimu náhradních projektů a následně financovány z již splacených finančních prostředků. Fond v současné době usiluje o pokračování tohoto úspěšného programu i v novém programovém období.

Vše o programu

V lednu 2014 byl zahájen příjem žádostí o nízkoúročené úvěry poskytované v rámci Programu JESSICA. Tento program je financován z dotace EU v rámci Integrovaného operačního programu IOP a je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) je poprvé využit přímo pro bytové domy. Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů lze sjednat na pobočkách Komerční banky, a.s., ve městech s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Program JESSICA – nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci deprivovaných zón měst s IPRM na:

 • Rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů
 • Zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení

Program JESSICA je určen všem vlastníkům bytových domů, bez rozdílu právní subjektivity:

 • obcím (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), které při výběru poskytovatele úvěru nemusí postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • bytovým družstvům či obchodním společnostem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
 • dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům
 • Společenstvím vlastníků bytových jednotek (právnická osoba dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů)
 • Obcím a neziskovým organizacím pro oblast sociálního bydlení

Hlavní výhody úvěrů z Programu JESSICA:

 • fixace úroků po celou dobu splácení s možností bezplatného splacení části nebo celého úvěru
 • délka splatnosti úvěru až 30 let
 • možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku)
 • výše úvěru – až 90% způsobilých výdajů realizace
 • spolufinancování, tj, kofinancování minimálně 10% nebo minimálně 25 % výdajů investičního záměru podle toho, jestli žadatel čerpal v posledních 3 letech nějakou formu dotace či zvýhodněného úvěru
 • výše úvěru – od 1 milionu korun do 120 milionů korun
 • vázanost užívaní – žadatel úvěru nesmí změnit způsob užívání bytového domu po dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy

Tři kroky k získání úvěru

 1. Příprava projektu
 2. Finanční zajištění projektu
 3. Administrativní zajištění projektu