Výše úvěru z programu JESSICA

Úvěry Programu JESSICA mohou dosáhnout až 90% způsobilých výdajů na modernizaci či rekonstrukci bytového domu.

Náklady na projektovou dokumentaci a další nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady) hradí žadatel z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím jiných finančních prostředků, které nepocházejí z jiného programu poskytujícího veřejnou podporu.

Výše poskytnutých úvěrů jednomu příjemci nesmí v součtu přesáhnout hranici 120 milionů Kč, minimální výše úvěru je 1 milion Kč.

S konkrétními dotazy na možnosti financování a výše úvěrů se můžete obrátit na nejbližší pobočku Komerční banky, a.s.

Informace a aktualizované dokumenty pro žadatele o úvěr najdete na webu Komerční banky a.s., www.kb.cz


Způsobilé výdaje jsou:

 • Zateplení domu - zateplení obvodových stěn/pláště domu, výměna oken a vnějších dveří, zateplení střechy, spodního obytného podlaží či vstupních prostor, zateplení vnitřních konstrukcí budovy
 • Rekonstrukce či modernizace jednotlivých konstrukčních částí – atiky, lodžie, výměna balkonů, zábradlí, rekonstrukce či modernizace společných prostor – chodby, schodiště, střecha
 • Odstranění statických poruch – nosné zdi, základové zdi, stropní konstrukce
 • Pořízení, rekonstrukce či modernizace technického vybavení domu – nové rozvody televizního signálu, internetu, modernizace otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, výměna rozvodů tepla, plynu nebo vody, modernizace vzduchotechniky, vybudování či modernizace výtahů, modernizace vstupních dveřních systémů, montáž elektronického zabezpečení vchodů, výměna elektrických kabelů ve společných částech domu a přívod k jednotlivým elektroměrům (společná část - například splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu - začíná od paty domu)
 • Sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • DPH u neplátců, u plátců pouze v případě, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu
 • Výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření pokud jsou zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Nezpůsobilé výdaje, které nelze financovat z úvěru Programu JESSICA, jsou:

 • výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje před podepsáním úvěrové smlouvy
 • výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
 • pořízení staveb a použitého zařízení
 • služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, projektová dokumentace
 • neinvestiční výdaje, náklady na výběrová a zadávací řízení
 • DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu.
 • Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není
 • splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
 • výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce, který se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tento zákonný postup nedodržel.

 

Získání úvěru na rekonstrukci či modernizaci bytového domu není podmíněno komplexností prací. Vlastník domu tedy může nízkoúročený dlouhodobý úvěr využít podle aktuálních potřeb domu či finančních možností v rozsahu od 1 milionu korun až do 120 milionů korun za jeden projekt. Zahájit realizaci projektu a podepsat smlouvu s dodavatelem je však možné až po schválení žádosti o úvěr a následném podpisu úvěrové smlouvy.

Nejčastější otázky

Způsobilé výdaje v Programu JESSICA

Je v bytovém domě způsobilým výdajem investice do tepelného čerpadla spolu s doprovodnými částmi technologie (oběhová čerpadla, zásobník na topnou vodu, záložní elektrokotel atd.). Vycházíme samozřejmě, že investice se musí týkat společných prostor.

Typ investice

Výdaj

1 ks tepelného čerpadla

Způsobilý

1 ks akumulačního zásobníku

Způsobilý

2 ks zásobníku TUV

Způsobilý

4 ks elektrické topné tyče do zásobníku TUV

Způsobilý

vzduchotechnické potrubí

Způsobilý

1 ks elektrický kotel

Způsobilý

2 ks oběhového čerpadla (pro akumulaci+TUV)

Způsobilý

1 ks oběhového čerpadla (akumulace-topení)

Způsobilý

tepelné izolace ve strojovně

Způsobilý

1 ks betonového fundamentu pod TČ s pružným oddělením

Způsobilý

elektroinstalace ve strojovně

Způsobilý

materiál pro hydraulické připojení strojovny

Způsobilý

montáž tepelných čerpadel 

Způsobilý

spuštění + vyregulování

Způsobilý

stavební práce

Způsobilý

elektroinstalační práce

Způsobilý

projektová dokumentace

Nezpůsobilý


Je způsobilým výdajem vybudování výměníkové stanice pro dům (v rámci domu), případně nákup kotle na vytápění v rámci rekonstrukce topné soustavy?
Vybudování výměníkové stanice pro dům (v rámci domu), případně nákup kotle na vytápění v rámci rekonstrukce topné soustavy je výdajem způsobilým stejně jako nákup technologického zařízení v rámci rekonstrukce otopné soustavy (tedy např. kotle). Výstavba budovy výměníkové stanice mimo dům by byla výdajem nezpůsobilým, technologické zařízení výdajem způsobilým.

Je způsobilý takový výdaj, který má za následek odpojení od současného dálkového systému vytápění a nahrazení ohřevem teplé vody pomocí solárních panelů případně formou nahrazení současného výměníku plynovou kotelnou?Jednotlivé prvky jsou v rámci modernizace otopné soustavy, ale nejsme si jisti, zda to platí, když je nahrazena jedna forma druhou.
V tomto případě se jedná o modernizaci celé otopné soustavy a tedy o způsobilý výdaj.

Je zateplení a rekonstrukce komerčních prostor v bytovém domě způsobilým výdajem?
V případě, že se jedná o rekonstrukci/modernizaci/technické zhodnocení vnějšího pláště bytového domu (fasáda, okna), je na bytový dům nahlíženo jako na celek, tj. způsobilým výdajem je celá akce a neprovádí se poměrné krácení. Nezpůsobilým výdajem by byly pouze práce zahrnující výměnu prvků sloužících ke komerčním účelům (např. výměna výlohy atd.). 

V případě rekonstrukce/modernizace/technického zhodnocení vnitřních prostor bytového domu jsou způsobilé pouze ty výdaje, které slouží všem nájemníkům bytového domu jako společné prostory. Výdaje na rekonstrukci/modernizaci/technické zhodnocení těch částí bytového domu, které slouží pro komerční účely (jsou pronajímány) atd. nejsou způsobilým výdajem.

Je způsobilým výdajem výdaj, který je spojený pouze s rekonstrukcí střechy (krovy, lepší krytina, apod.) bez provedení zateplení?
Způsobilý výdaj musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů. V případě rekonstrukce střechy, kdy budou použity např. lepší materiály (lepší krytina, apod.) se jedná o způsobilý výdaj. Způsobilým výdajem není oprava či údržba.

Je způsobilým výdajem výstavba sedlové střechy z původní pultové?
Způsobilý výdaj musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů. V případě rekonstrukce střechy, kdy budou použity např. lepší materiály (lepší krytina, apod.) se o způsobilý výdaj jedná. Způsobilým výdajem není oprava či údržba.

Je způsobilým výdajem nátěr fasády za předpokladu řešení nového zateplení, případně sanace stěny, apod., kde je v rámci nátěru namalovaná reklama, tj. nejde o plakát, billboard (standardní komerční prvek umístěný na fasádu), ale pouze o nátěr, který vykreslí například reklamu na určitou firmu?
Finanční prostředky poskytované z Programu JESSICA nejsou určené k zobrazování reklamy, i když se v samotném důsledku jedná pouze o formu barevného provedení fasády.

Je způsobilým výdajem okapový chodník (dlaždice položené okolo domu) v přímém dosahu domu? Jde o způsobilý výdaj i v případě, že dlaždice leží na pozemku jiného subjektu?
Okapový chodník je považován za součást hydroizolace domu a provádí se současně se zateplením fasády včetně realizace (nové) hydroizolace. Jedná se tedy o způsobilý výdaj. V případě, že je okapový chodník umístěn na cizím pozemku a provádí se jeho rekonstrukce v rámci zateplení fasády, postačí zaslat oznámení majiteli sousedícího pozemku. Jedná-li se o nově pokládaný okapový chodník, žadatel bude muset doložit souhlas majitele sousedícího pozemku. Důsledky umístění okapového chodníku na cizím pozemku řeší nový Občanský zákoník.

Jak nahlížet na náklady, které mají přímou souvislost s provedením investičního výdaje v podobě například výměny oken a zateplení, například přesun stavebních hmot, postavení lešení, apod. Je to bráno jako součást způsobilého výdaje, pro který je způsob provedení určen?
Přesun hmot, stavba lešení a další podobné činnosti jsou součástí objemu prací, které realizaci investičního výdaje podmiňují, a jsou součástí způsobilého výdaje.

Jak detailně nahlížet na způsobilý výdaj rekonstrukce a modernizace balkonů a lodžií? Může nastat situace, kdy žadatel provádí pouze rekonstrukci stávajícího např. sanaci, zábradlí, apod.) a nedochází ke změně parametrů? V jiné situaci může dojít ke změně velikosti, prodloužení, tvaru, apod. Poslední situace je taková, kdy dochází k přímé výstavbě balkonu na obálce domu v místě, kde nikdy balkon není. K technickému zhodnocení domu dojde, ale nedojde k technickému zhodnocení balkonu, když neexistoval. V příloze posílám vizualizaci vztahující se k dotazu.
1. Pokud žadatel provádí rekonstrukci (sanaci) a nedochází ke změně parametrů, jedná se o pravděpodobně o opravu a tedy o nezpůsobilý výdaj. 

2. Změnu parametrů balkonu, tedy např. velikost (nemělo by se týkat zmenšení s výjimkou zateplení fasády objektu), tvar, použití nových materiálů, je možno považovat za rekonstrukci, která je způsobilým výdajem.

3. Výstavba jednoho nového balkonu bude spíše zhodnocením příslušného bytu. Aby mohla být výstavba balkonu způsobilým výdajem, musí se týkat všech bytů, u kterých je takový zásah technicky proveditelný.

Je způsobilým výdajem - rekonstrukce kanalizační přípojky (tj. zemní práce, vodovodní konstrukce, zřízení kanalizační šachty, geodetické zaměření stavby, zrušení septiku a propojení s kanalizací, ...)?
Rekonstrukce splaškové kanalizace je způsobilým výdajem v případě, že je prováděná ve společných částech domu, přičemž společná část začíná na patě domu. Rekonstrukce kanalizační přípojky tedy nebude způsobilým výdajem. Z finančního nástroje JESSICA rovněž nelze financovat geodetické zaměření ani pořízení projektové dokumentace.

Lze zařadit výdaj na vybudování bezbariérového přístupu do bytového domu (nájezdová rampa), tj. brát to jako společný vstup do domu společný se schodištěm?
V tomto případě se jedná o modernizaci společného prostoru - vstup do domu (schodiště) a jedná se tedy o způsobilý výdaj.

Lze zařadit rozvod TV (slaboproud) ve společných částech domu jako způsobilý výdaj, tj. zařadit pod položku modernizace elektroinstalace? Lze v rámci zvýhodněného úvěr zahrnout i pořízení společné antény pro celý dům? Pořízení, rekonstrukce nebo modernizace rozvodů TV signálu ve společných částech domu jsou způsobilým výdajem. Pořízení společné TV antény pro celý dům je přímo spojeným, a tedy způsobilým výdajem. O nezpůsobilý výdaj by se jednalo např. v případě, že by rozvody a společná anténa zůstaly majetkem poskytovatele TV signálu.

Je možné provést sanaci pláště i bez zateplení (případně pouze částí), kde tato položka bude zahrnuta pod způsobilý výdaj odstranění funkční vad domu? Nejde o opravu.
V konkrétním projektu záleží i na technologii výstavby. U zděného domu můžeme považovat obvodové zdivo za plášť budovy. U panelových domů záleží na typu konstrukce; některé technologie používají nosnou konstrukci vnitřní a plášť budovy, tedy obvodové panely, nejsou konstrukcí nosnou. U jiného typu panelových domů však obvodové panely nosnou konstrukcí jsou. Sanací se v souvislosti s domem obvykle rozumí odvlhčení zdiva a provedení sanačních omítek. Pokud tedy plášť budovy vykazuje statické poruchy prokazatelně vzniklé v důsledku působení vlhkosti, a jednalo by se o jejich odstranění a sanaci jako přímo související výdaj, byl by takový výdaj způsobilým. Případně se může jednat o situaci, kdy vlhkost vzlíná ze základů nebo spodní stavby do pláště budovy. V takovém případě se jako způsobilý výdaj může použít výše uvedená sanace základů/spodní stavby a provede se následná sanace pláště jako výdaj s přímým vztahem k projektu. 

Lze financovat v rámci rekonstrukce otopné soustavy podlahové topení místo radiátorů?
Rozvody podlahového topení se ukládají do konstrukčního souvrství podlah, tedy do společné části domu, a mohou nahradit radiátory. Otázka způsobilosti výdaje bude vyplývat z počtu bytů vybavených podlahovým topením a ze způsobu vytápění. Budou-li podlahovým vybaveny všechny byty v bytovém domě a bude-li vytápění centrální, bude se jednat o způsobilý výdaj. V případě individuálního vytápění bytů (výměník u každého bytu) by se jednalo o nezpůsobilý výdaj.

Lze financovat pořízení nového výtahu, který by byl umístěný vně budovy? Bytový dům dosud žádný výtah nemá (modernizace?).
Pořízení nového výtahu vně pláště budovy je pořízením technického vybavení bytového domu a tedy způsobilým výdajem.

Jaké doklady se dodávají k monitorovacímu indikátoru č. 331500 "Úspora spotřeby energie bytových domů"?
Žadatel si zvolí jednu z následujících variant.

A) Dva platné a plně odpovídající průkazy energetické náročnosti budovy (dále PENB) podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., kterou k datu účinnosti od 1. 4. 2013 nahradila vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Doporučená opatření, uvedená v průkazu, se musí shodovat s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity "Regenerace bytových domů z programu IOP". Žadatel musí předložit:
- 1x PENB s jednoznačným a plně odpovídajícím údajem platným pro stav před realizací projektu a 
- 1x PENB s jednoznačným a plně odpovídajícím (odborně nasimulovaným) údajem platným pro stav po realizaci projektu.

B) Jeden platný a plně odpovídající "Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) a jeden platný a plně odpovídající "Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy", podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., kterou k datu účinnosti od 1. 4. 2013 nahradila vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření musí shodovat s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity "Regenerace bytových domů z programu IOP".

Žadatel musí předložit: - 1x PENB a - 1x "Protokol k průkazu energetické náročnosti". Oba požadované podklady společně vykazují jednoznačné a plně odpovídající hodnoty - před a (odborně nasimulovaný) stav po realizaci projektu.

V obou variantách dokladování musí žadatel (příjemce) sám zajistit, aby v předávaných podkladech byla čitelně, zřetelně a viditelně uvedena odpovídající informace (vepsaná strojově či ručně), že se v jednom případě jedná o konečnou hodnotu vztahující se ke stavu před realizací projektu, a ve druhém případě, že se jedná o konečnou hodnotu vztahující se ke stavu po realizaci projektu. Uvedené podmínky a požadované doklady jsou povinnou přílohou v případě snížení energetické náročnosti budovy v rámci: zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), zateplení střechy/podlahy.