Program JESSICA byl k 31. 12. 2015 ukončen

Program JESSICA a úprava pravidel veřejné podpory

Dne 1. 7. 2014 vstoupila v platnost modernizovaná pravidla poskytování veřejné podpory. Mezi nejčastěji používaná patří zejména Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dříve tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Tyto úpravy mají na žadatele o úvěr z Programu JESSICA minimální dopad - mění se pouze podoba a obsah čestného prohlášení žadatele o podporu v registru de minimis, kde se nově uvádí údaje o propojenosti podniků s žadatelem o podporu. Formulář Čestného prohlášení je k dispozici na všech pobočkách Správce FRM (Komerční banka, a.s.), který daný úvěr poskytuje.

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu.

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu.

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu.

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Společenství vlastníků, které se vyčlenilo z bytového družstva, a které žádá o veřejnou podporu, bude dokládat, že původnímu podniku (tj. bytovému družstvu) v posledních třech letech před vyčleněním nového společenství vlastníků nebyla poskytnuta veřejná podpora vztahující se k danému, nově vytvořenému společenství vlastníků.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Propojenost podniků se sleduje pouze v rámci jednoho členského státu EU.

Ostatní zprávy naleznete v archivu zpráv, tiskové zprávy v sekci pro média.