Slovníček pojmů k nařízení vlády 284/2011 Sb.

Zde naleznete potřebné vysvětlení pojmů a definic, které se k nařízení vlády vztahují a jsou podstatné pro žádost, úvěr, čerpání a další procesy, spojené s programem nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů.

V případě, že vám některá definici chybí nebo jste nenalezli odkaz, kontaktujte prosím naši sekci podpor: podpory@remove-this.sfrb.cz. Děkujeme.

Bytový dům

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a počet samostatných bytů je 4 a více, počet podlaží není určující.

Byt

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení, pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít tato místnost podlahovou plochu nejméně 16 m

Přístavba

Zvětšuje se půdorys (plocha) stavby, počet podlaží je zachován.

Nástavba

Zvyšuje se počet podlaží, půdorys stavby se nemění.

Stavební úpravy

Úpravy stávajícího nájemního bytu, kterými vznikne alespoň jeden nový nájemní byt.

Vestavba

Nemění se půdorys stavby, nezvyšuje se počet podlaží. V tomto případě se nejedná o podporovanou stavební úpravu dle nařízení vlády č. 284/2011 Sb.

Rodinný dům

Více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena. Může mít nanejvýš tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinné domy nemohou být podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., podporovány.

Anuitní splátka

Konstantní měsíční splátka zahrnující jak splátku jistiny úvěru, tak splátku úroků.

Čerpací účet

Samostatný účet či podúčet k existujícímu běžnému účtu žadatele sloužící výhradně k bezhotovostním úhradám celkových rozhodných výdajů, které jsou hrazeny částečně z poskytnutého úvěru a částečně z vlastních zdrojů.

Den ukončení výstavby

Den uvedený v závěrečném předávacím protokolu, resp. protokolu o předání a převzetí hotového díla sjednaného dle smlouvy o dílo, případně prohlášení příjemce úvěru o ukončení stavby. Byty musí být nejpozději k tomuto datu schopné užívání k danému účelu; dnu ukončení výstavby musí předcházet kolaudační rozhodnutí.

Rozhodné výdaje

Jedná se například o část výdajů spojených s pořízením pozemku či nemovitosti, kde bude stavba probíhat, dále o stavební náklady, náklady na technologie a základní vybavení bytů – souhrnný detailní seznam uvádí Pokyn pro čerpání úvěru.

Výdaje hrazené z úvěru

Jedná se o výdaje, na které je možné čerpat prostředky z poskytnutého úvěru – vymezení výdajů uvádí Pokyn pro čerpání úvěru.

Výdaje ostatní nehrazené z úvěru

Jsou veškeré ostatní výdaje neuvedené v rozhodných výdajích a dále pořizovací ceny pozemku a stávající budovy.

Vymezené fyzické osoby

Osoby, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva na byty pořizované podporovanou výstavbou, jež splňují alespoň jednu z podmínek daných § 5 odst. (1) písm. a) Nařízením vlády č. 284/2011 Sb.

Ostatní fyzické osoby

Všechny fyzické osoby, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva na byty pořizované podporovanou výstavbou, které nesplňují ani jeden z bodů, určujících vymezené fyzické osoby.

Podíl podlahové plochy

Je definován v Pokynu pro čerpání úvěru. Celkem jsou zde definovány čtyři kategorie ploch dle účelu užívání. Na základě tohoto členění je vypočten podíl podlahových ploch potřebný pro určení nákladů, které lze hradit z úvěru. Používá se pouze v případě, pokud jsou v bytovém domě i nebytové prostory nebo bytové jednotky nestavěné podle tohoto nařízení vlády. Celkový součet těchto ploch musí odpovídat celkové podlahové ploše všech podlaží včetně balkonů a lodžií. Plochy volných sklepních kójí, balkónů, lodžií a garážových stání uvnitř domu užívaných výhradně nájemníky bytového domu, budou uvedeny v součtu podlahových ploch společných prostor.

Podpora malého rozsahu – pravidlo de minimis

Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí v kterémkoliv po sobě jdoucím tříletém období přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení poskytnutí podpory.

Povinné náležitosti k žádosti o poskytnutí úvěru

Souhrn podkladů, dokladů a prohlášení, které budete potřebovat k žádosti, případně si je od vás Fond vyžádá v průběhu zpracování žádosti – přehledně a souhrnně je uvádí Metodický pokyn k žádosti.

Upravitelný byt

Splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb).

Výstavba

Výstavbou se pro účel přiznání úvěru rozumí novostavba, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty, dále pak stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě, dále také nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě, a konečně i stavební úpravy bytů v bytovém domě, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy, kterými vznikne bytový dům s nájemními byty.