Dokumenty a metodické pokyny

Zde naleznete veškeré dokumenty a podklady, které budete předkládat ke své žádosti. Jaké doklady použít naleznete v Metodickém pokynu.

SEZNAM POVINNÝCH NÁLEŽITOSTÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR

I. část – odevzdáváte jako žádost a její přílohy - bez vyzvání 

 • vytištěný a vyplněný formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem;
 • doklad o vlastnictví pozemku, případně o pronájmu a souhlasu vlastníka;  
 • prohlášení o bezdlužnosti;
 • prohlášení o určení výstavby;
 • prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci;
 • prohlášení o beztrestnosti;
 • položkový rozpočet stavby bytů zpracovaný autorizovanou osobou;
 • cena pozemku, případně cena stávající budovy určené k rekonstrukci;
 • finanční krytí celkových nákladů projektu;
 • prohlášení žadatele o zdrojích včetně předpokládaného úvěru;
 • počet bytů a podlahová plocha jednotlivých nájemních bytů včetně příslušenství;
 • podlahová plocha společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky bytů;
 • podlahová plocha komerčních prostor (vč. příslušenství);
 • podlahová plocha ostatních společných částí domu;           
 • souhrnná technická zpráva s údajem o počtu nájemních bytů;
 • půdorysy podlaží s označením všech nájemních bytů i upravitelných bytů;
 • průkaz energetické náročnosti budovy u výstavby;
 • doklad o právní subjektivitě;
 • prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích;
 • údaje o zajištění závazků;
 • přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období;
 • účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku;
 • ekonomické a doplňující údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele;
 • prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících.

II. část – odevzdáváte na základě výzvy Fondu

 • platný doklad o povolení stavby nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení;
 • posudek autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb dokládající nezpůsobilost bytového domu k bydlení;
 • smlouva o provedení výstavby uzavřená se zhotovitelem stavby nebo Prohlášení žadatele, že stavbu; provádí sám, doložené oprávněním k podnikání ve stavebnictví;
 • doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že pozemek, na kterém se má výstavba nájemních bytů realizovat, se nenachází v záplavovém území;
 • podklady k zajištění úvěru;
 • u obcí usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o přijetí úvěru a zajištění tohoto úvěru, u jiných právnických osob doklady prokazující schválení uzavření smlouvy o úvěru a zajištění tohoto úvěru dostatečnou formou (např. zápis z valné hromady).

K vyplnění žádosti využijte Metodický pokyn k žádosti. Pokud budete mít nejasnosti, obraťte se na naši sekci podpor: podpory@remove-this.sfrb.cz.

Nejčastější chyby při podávání žádosti

Níže v dokumentu ke stažení naleznete zpracované nejčastější chyby, které se v přijatých žádostech vyskytují. Předejděte pochybení při vyplňování žádosti a urychlete tím tak celý proces zpracování. V případě dotazů prosím kontaktujte kolegy ze sekce podpor

Pro první podání vyplňujete Žádost o úvěr vč. I. části příloh. Na vyzvání Fondu předkládáte k žádosti II. část příloh