Oznámení o vyhlášení výzvy č. 1/112/2019 - dotace

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizace NV č. 55/2020 Sb.). 

Státní fond rozvoje bydlení dne 2. března 2020 aktualizuje vyhlášenou výzvu k podávání žádostí o dotaci dle NV č.112/2019  Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.  

Věcné zaměření: výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a e).

Celé znění výzvy naleznete zde.

Zveřejněno 2. 3. 2020

Oznámení o vyhlášení výzvy č. 2/112/2019 - úvěry

Výzva k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce - na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizace NV č. 55/2020 Sb.)

 

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 2. března 2020 výzvu k podávání žádostí o úvěr dle NV č.112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

 

Věcné zaměření: výzva je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

 

Celé znění výzvy naleznete zde.

 

Zveřejněno: 2. 3. 2020

Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Výhody programu:

 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • sociální byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – domácnosti s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

Program se řídí nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;
 • pozemek se nachází mimo záplavová území;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;
 • budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
 • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
 • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem podání žádosti).

Dotaci lze využít na:

 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

 

Výše dotace:

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
 • nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v  poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

 

 Úvěr lze využít na:

 • novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu nebo dostupný byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne dostupný byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi dostupného bytu, dostupného domu nebo části smíšeného domu.

 

Výše úvěru:

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
 • maximální výše úvěru stanovena dle varianty podpory.

 

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížená o 0,5 procentního bodu, nejméně však ve výši 1 % ročně (základní sazba EU je od 1. 1. 2020 ve výši 2,25 %);
 • fixní po celou dobu splácení úvěru;
 • úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

 

Splatnost úvěru:

 • 30 let ode dne dokončení výstavby.

 

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • úvěr je dostatečně zajištěn ve prospěch SFRB alespoň do jeho nesplacené výše;
 • žadatel prokáže schopnost úvěr splácet;
 • žadatel se zaváže, že dostupný byt bude sloužit k nájemnímu bydlení po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 20 let.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz.

 

 

Kdo může žádat:

Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Postup a proces žádosti:

Písemná žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu. Výzva bude mít průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení.

Výzva bude ukončena po naplnění celkového alokovaného rozpočtu.

Žadatel může podat žádost o dotaci nebo žádost o úvěr. V případě podání obou žádostí podává žadatel žádosti současně a požadované přílohy doloží pouze jednou, a to k žádosti o dotaci.

Formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje.

Žádost musí obsahovat přílohy dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka žadatele o dotaci nebo Příručka žadatele o úvěr.

Posuzování žádosti

U žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván jejich nápravě do 30 kalendářních dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, postupuje do hodnocení splnění podmínek nařízení vlády. Žádost, která splňuje podmínky, postupuje do fáze bodového hodnocení. Vyhověno bude té žádosti, která získá v hodnocení kvality ve výzvě stanovený minimální počet bodů.

Žadatel bude o splnění podmínek a výběru žádosti k financování písemně informován a zároveň vyzván k dodání náležitostí, které je nutné doložit před podpisem smlouvy (např. stavební povolení). Termín k předložení těchto náležitostí bude stanoven na 6 měsíců.

Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud bude mít prostředky na poskytnutí podpory, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Žadatel je povinen doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání dotace

Čerpání je nutné zahájit nejprve po 1 měsíci a nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Čerpat lze pouze zpětně na již uhrazené faktury. Čerpat lze pouze na základě předložené žádosti o čerpání, jejíž přílohou budou v případě výstavby nebo modernizace faktury a soupisy provedených prací související s realizací investičního záměru, potvrzené technickým dozorem stavebníka. Čerpat je možné jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Podmínky čerpání úvěru

Čerpání je nutné zahájit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace/úvěru. Čerpat lze pouze na základě předložené Žádosti o čerpání, jejíž přílohou budou v případě výstavby nebo modernizace faktury a soupisy provedených prací související s realizací investičního záměru, potvrzené technickým dozorem stavebníka. Čerpat je možné jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace/úvěru.

Po celou dobu výstavby sociální nebo dostupného bytu nebo sociálního, dostupného nebo smíšeného domu musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou výplaty pojistného plnění ve prospěch Fondu, a dále nesmí být pozemek nebo rozestavěná stavba převedena na třetí osobu a na rozestavěné budově nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu nebo státu.

Žádosti do programu Výstavba pro obce jsou přijímány kontinuálně.

PROGRAM VÝSTAVBA PRO OBCE JE OTEVŘEN.

DOTACE    
počet žádostí 34 273,5 mil. Kč
vyřazené žádosti 4 18,7 mil. Kč
příslib dotace 8 62 mil. Kč
dotační smlouvy 3 7,8 mil. Kč
ÚVĚRY    
počet žádostí 3 46,2 mil. Kč
vyřazené žádosti   0 mil. Kč
příslib úvěru 1 21 mil. Kč
úvěrové smlouvy 1 9,1 mil. Kč
datum aktualizace 22. května 2020