Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

 

Výhody programu:

·         SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;

·         program platí pro celé území České republiky;

·         předčasné splacení úvěru bez poplatků;

·         odborná konzultace s pracovníky SFRB zdarma.

 

Program Živel se řídí Nařízením vlády č. 319/2014 Sb., které sjednotilo dosavadní programové portfolio dostupné pro fyzické a právnické osoby v případě řešení následků živelní pohromy.

 

Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona.

 

Úvěr je možno využít na:

·         opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou;

·         výstavbu nového obydlí (musí probíhat mimo záplavové území);

·         pořízení obydlí koupí nebo dražbou (mimo záplavové území);

·         budování protipovodňových opatření v souvislosti s opravami obydlí.

 

Výše úvěru:

·         na opravu – minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč/byt, maximálně do 90 % skutečných nákladů, v rámci oprav lze poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových opatření maximálně do 70 % skutečných nákladů;

·         na výstavbu – maximálně 2 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % skutečných nákladů včetně pořizovací ceny pozemku;

·         na pořízení – maximálně 1 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % pro nižší z ceny prodejní nebo odhadní.

 

Úroková sazba:

·         na opravu – fixní po celou dobu splácení; referenční sazba EU, minimálně však 1 % p.a.;

·         na výstavbu – fixní 5 let; referenční sazba EU, minimálně však 2 % p.a.;

·         na pořízení – fixní 5 let; referenční sazba EU, minimálně však 2 % p.a.

 

Splatnost úvěru:

·         na opravu – do 10 let;

·         na výstavbu a pořízení – do 20 let;

·         úvěr může být kdykoli splacen předčasně;

·         na dobu splácení pojištění pro případ živelní pohromy.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz

Aktuální stav programu

Příjem žádostí v Programu Živel bude otevřen v případě živelní pohromy většího rozsahu.

 

 

Kdo může žádat:

Obce, kraje nebo jiné právnické osoby – vlastníci obydlí, fyzické osoby – vlastníci obydlí, jejich manželé, partneři nebo osoby příbuzné v přímé linii, pokud měli v obydlí v době živelní pohromy trvalé bydliště.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s NV 319/2014 Sb. Žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození obydlí. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

 

Čerpání úvěru – na pořízení, opravu:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Čerpání bude provedeno jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy na základě zaslané žádosti o čerpání klientem. Žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB.

 

Čerpání úvěru – na výstavbu:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat postupně po dobu 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce bude úvěr čerpat postupně na základě předkládaných žádostí o čerpání úvěru na platném formuláři Fondu.

 

Splácení úvěru:

Doba splatnosti na opravu je 10 let, na výstavbu a pořízení 20 let. Úvěr může být splacen předčasně. Na dobu splácení úvěru je požadováno pojištění pro případ živelní pohromy.

 

Ručení za úvěr:

Zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení  stavby, vinkulace k živelnímu pojištění). Zástavní právo k jiné nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění k živelnímu pojištění + vinkulace pojistného plnění financovaného obydlí. Dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění. (Ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 10 000 Kč).           

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu - na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz