Záruky na splácení investičních úvěrů určených na výstavbu nájemních bytů a infrastruktury

 

Program Záruk se řídí Nařízením vlády č. 370/ 2004 Sb.

 

Záruku lze využít na:

·         ručení za část nesplacené jistiny úvěru poskytnutého na výstavbu nájemních bytů, nebo

·         v případě obcí na bytovou výstavbu, jejíž součástí je i technická infrastruktura;

Výstavbou se rozumí – nová stavba nájemních bytů, nástavba nebo přístavba umožňující vznik nájemních bytů, přestavba, jíž vznikne nájemní byt (z prostor nezpůsobilých nebo určených k jiným účelům).

 

Výše záruky:

·         maximálně 70 % nesplacené jistiny úvěru, nejvýš však na jeden byt:

a)      u novostavby 1 500 000 Kč nebo 1 800 000 Kč (žádá-li obec a je-li součástí infrastruktura);

b)      u stavebních úprav, nástavby, přístavby a přestavby 300 000 Kč.

 

Poplatky za ručení:

·         stanovená úroková sazba 0,6 % p.a. po celou dobu ručení.

 

Doba ručení:

·         do 40 let ode dne uzavření smlouvy o ručení.

 

Podmínky ručení:

·         ručení lze poskytnout pouze na úvěr poskytnutý bankou ke krytí nákladů spojených s výstavbou     nájemních bytů;

·         závazky žadatele vůči Fondu vzniklé v souvislosti s plněním z ručení jsou řádně zajištěny;

·         žadatel nepřevede úvěr ani vlastnické právo k nájemnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu SFRB;

·         žadatel nezmění způsob užívání bytů jako nájemních nejméně po dobu 10 let.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

 

Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Pro rok 2017 SFRB počítá s možností poskytnutí ručení za splácení úvěrů v rozsahu max. do 500 mil. Kč zajišťovací jistiny.

V současné době SFRB neregistruje žádnou žádost.

Kdo může žádat:

Města, obce, bytová družstva, právnické i fyzické osoby.

 

Postup a proces žádosti:

Žádost je možné podat osobně nebo poštou na obou pracovištích SFRB.

Přijaté žádosti a jejich přílohy jsou zkontrolovány a zároveň se posoudí, zda projekt splňuje podmínky NV 370/2004 Sb. Po eventuálním doplnění dokumentů ve spolupráci s úvěrující bankou a žadatelem a po vyhodnocení rizikovosti a úspěšnosti projektu je vypracován návrh na poskytnutí ručení s požadovaným zajištěním záruky pro Fond. Poté je návrh předán do schvalovacího řízení a následně je možné vydat časově omezený příslib poskytnutí ručení za konkrétních podmínek zajištění pohledávek Fondu vůči žadateli. Po akceptaci návrhu ze strany banky a žadatele jsou vypracovány smluvní dokumenty (Smlouva o ručení, Prohlášení ručitele, zástavní smlouva a směnka včetně směnečného vyplňovacího práva…).

 

 

Poplatky za ručení:

Poplatky za záruku jsou hrazeny měsíčně do výše 0,6 % p.a. z aktuální výše nesplacené jistiny zaručovaného úvěru.

 

 

Zajištění záruky:

Stanovuje se individuálně: zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti, směnka včetně směnečného vyplňovacího práva, prohlášení ručitele.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz