Úvěrový program ke krytí nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů

 

Programy pro obce se řídí Nařízením vlády č. 396/2001 Sb.

 

Pravidla užití prostředků úvěrového fondu:

·         na opravy a modernizace bytů použije obec nejméně 50 % finančních prostředků z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého SFRB;

·         do úvěrového fondu bude minimálně v ročních intervalech převádět prostředky ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru, zvýšené o 3 % ročně;

·         minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob.

         

Úvěr lze využít na:

·         připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů;

·         výměnu oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů;

·         opravu vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva;

·         opravu společných prostor – výtahu, schodišť, komínového tělesa, kotelny (pokud slouží k vytápění a ohřevu vody v daném objektu), tepelného čerpadla apod.;

·         opravy a modernizace vnitřního interiéru – dveře, podlahy, omítky, ústřední topení, vestavná kuchyně, vestavné skříně, modernizace sociálního zařízení;

·         opravu či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí rodinného domu;

·         pořízení a instalaci solárních panelů (sloužící na ohřev vody a vytápění v daném objektu).

 

Úroková sazba:

·         3 % p.a. po celou dobu trvání závazku.

 

Splatnost úvěru:

·         do 10 let.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz 

Aktuální stav programu

 

Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

V současnosti SFRB neregistruje žádnou žádost.

Kdo může žádat:

Obce, pokud mají zřízen peněžní fond, jehož prostředky, vedené na zvláštním účtu, jsou určeny na opravu a modernizaci bytů.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu všech doložených dokladů, provede finanční analýzu a pozve žadatele k projednání a stanovení specifických podmínek. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

 

Čerpání úvěru:

Smlouvou o poskytnutí úvěru dohodne obec s Fondem úvěrový rámec, neboli výši částky, do které může obec čerpat úvěr. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, musí být čerpání úvěru ukončeno do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Po dobu čerpání úvěru platí obec pouze úroky z vyčerpané částky (dle nařízení vlády čtvrtletně). Po ukončení čerpání úvěru začíná splácení jistiny a úroků podle smlouvy formou čtvrtletních anuitních splátek. Úvěr je splatný do 10 let ode dne podpisu smlouvy.

Pokud obec používá úvěr přímo na opravy a modernizaci vlastního bytového fondu, obdrží převodem na účet svého úvěrového - peněžního fondu (zřízeného za účelem čerpání úvěru poskytnutého Fondem) při každém předložení faktury (zaplacené, či nezaplacené) vystavené včetně DPH po datu uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru za opravu nebo modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce částku rovnající se 50% částky vyznačené na faktuře, po zaokrouhlení směrem dolů na celé Kč.

Pokud obec uzavře smlouvu o úvěru k použití na výše uvedený účel s další právnickou nebo fyzickou osobou vlastnící bytový fond na území obce a předloží tuto smlouvu Fondu, obdrží na účet svého úvěrového – peněžního fondu částku rovnající se výši úvěru uvedené ve smlouvě. Podmínkou je, že smlouva bude obsahovat ustanovení, že příjemce úvěru bude úvěrem krýt náklady stavby (oprava či modernizace) pouze nejvýše z 50 %. Úhradu zbývající části musí krýt z jiných zdrojů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že před podáním žádosti o úvěr z prostředků Fondu musí obec počítat s tím, že k částce úvěru, kterou od Fondu obdrží na opravu a modernizaci vlastního bytového fondu, musí mít bezpodmínečně k dispozici druhou nejméně stejně vysokou částku z dalších svých zdrojů, kterou bude muset převést do úvěrového – peněžního fondu. Podobně musí informovat další vlastníky bytového fondu, kteří projeví o úvěr zájem, že i v jejich případě může být úvěr použit jen na polovinu nákladů spojených s regenerací bytového fondu v jejich vlastnictví.

Splácení úvěru: 

V období postupného čerpání úvěru platí obec Fondu čtvrtletně pouze úroky z již vyčerpané částky (částky převedené z účtu Fondu do úvěrového - peněžního  fondu obce). Po ukončení čerpání úvěru vznikne konečná dlužná jistina – po přičtení úroků to bude závazek obce vůči Fondu. Ten je obec povinna dohodnutým způsobem splácet na účet Fondu stanovený ve smlouvě po dohodnutou dobu, nejdéle však se splatností deseti let.

Pravidla pro poskytování úvěrů obcemi dalším vlastníkům bytového fondu:

Pro použití prostředků z úvěru poskytnutého Fondem je obec povinna vydat  pravidla - viz vzor na webových stránkách Fondu. V pravidlech je nutno zdůraznit, komu a na co je možno poskytnout úvěr, podací místo a termíny, ve kterých je možno podávat žádosti o jeho poskytnutí tak, aby čerpání bylo v souladu s dohodnutou dobou čerpání úvěru od Fondu. Součástí pravidel také musí být způsob výběru žadatelů pro poskytnutí úvěru v případě, že poptávka překročí možnosti obce. Pravidla musí být zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

Úvěr obec poskytuje na základě smlouvy s dalším vlastníkem bytového fondu. Úvěr je úročen 3 %. V případech, kdy finanční prostředky úvěru budou využity na opravy a modernizace bytů, které byly postiženy povodněmi, činí úroková sazba 1 % ročně. Obec uzavírá smlouvu o úvěru po předložení rozpočtu stavební akce (oprava, modernizace) žadatelem na výši nepřesahující polovinu rozpočtu akce. Ve smlouvě musí být stanoveny sankce za použití úvěru nad limit 50 % nákladů stavby. Po ukončení akce je povinna obec zkontrolovat, zda vyčerpaná část úvěru nepřekročila 50 % skutečných nákladů stavby.

Ručení za úvěr:

Zajistit úvěr může obec několika způsoby: zástavou nemovitosti, zástavní smlouvou k pohledávce, vystavením směnky a směnečného vyplňovacího prohlášení.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu a s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz