Program pro mladé

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let

 

Výhody programu:

 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB,
 • dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb., v platném znění.

 

Úvěr lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
 • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • modernizaci obydlí.

 

Výše úvěru:

 • nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 • nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

 

Úroková sazba:

 • podle výše základní sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

 

Splatnost úvěru:

 • maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci;
 • maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Zajištění úvěru:

 • úvěr na modernizaci obydlí: zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu. 
 • úvěr na pořízení obydlí: při výši úvěru nad 500 tis. Kč zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.
 • Při výši úvěru do 500 tis. Kč je možné pohledávku zajistit ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč) a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

 Chcete se rychle dozvědět základní informace o Programu pro mladé, aniž byste je museli číst? Podívejte se na video zde

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz.

 

 

 

 

 

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení, obálku označte nápisem „Program pro mladé“. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFRB, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč, bude příjem žádostí do Programu pro mladé pozastaven. O této skutečnosti bude SFRB informovat na svých webových stránkách www.sfrb.cz.

Žádosti do Programu pro mladé jsou přijímány kontinuálně.

PROGRAM PRO MLADÉ JE OTEVŘEN.

Stav programu

počet žádostí 44 53,2 mil. Kč  
příslib úvěru   0 mil. Kč  
uzavřené smlouvy 67 93,7 mil. Kč  
datum aktualizace 22. května 2020    

Kdo může žádat:

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou, na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády č. 136/2018 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

 

Čerpání úvěru na modernizaci obydlí:

Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

 

Čerpání úvěru na pořízení obydlí výstavbou:

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

 

Čerpání úvěru na pořízení obydlí koupí:

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

 

Splatnost úvěru:

 • 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
 • 20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěru na modernizace 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

 

Zajištění úvěru:

úvěr na modernizaci obydlí: zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu.

úvěr na pořízení obydlí: při výši úvěru nad 500 tis. Kč zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

Při výši úvěru do 500 tis. Kč je možné pohledávku zajistit ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč) a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz 

Chcete se rychle dozvědět základní informace o Programu pro mladé, aniž byste je museli číst? Podívejte se na video zde.

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatelé v době podání žádosti o úvěr nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.

Žádosti lze podávat od 15. 8. 2018 písemně, osobně či poštou, na obou pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) v Praze a Olomouci. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou úplné a v souladu s nařízením vlády.

Úvěr na modernizaci může činit minimálně 30 000 Kč a maximálně 300 000 Kč. Modernizací jsou stavební úpravy bytu nebo rodinného domu nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení. Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Maximální výše úvěru na pořízení rodinného domu je 2 000 0000 Kč, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavu nebo 80 % z ceny, a to včetně pozemku. Maximální výše úvěru na pořízení bytu je 1 200 000 Kč, nejvýše však 80 % z ceny jednotky.

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Standardní doba splatnosti úvěru je 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí a 20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí. Příjemce úvěru však může požádat Fond a Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, tj. prvních 6 měsíců lze splácet pouze úroky, nikoliv jistinu, max. délka splatnosti se nemění. V průběhu splácení také Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození či osvojení dítěte, ztráty zaměstnání nebo úmrtí člena domácnosti, přičemž  celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěru na modernizaci 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

Úroková sazba je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však 1 %, což zaručuje nižší úrokovou sazbu, než je běžné.  Úroková sazba bude fixní po dobu 5 let, poté bude stanovena opět ve výši této aktuální úrokové sazby. Aktuální vyhlášená Základní referenční sazba EU pro Českou republiku je zveřejněna na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.

Pro dostatečné zajištění Fond vyžaduje zástavní právo k pozemku a pořizované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulaci pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby  je nutná vinkulace k živelnímu pojištění).

Pro úvěr na modernizaci stačí dohoda o ručení: jeden ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč.

Fond bude požadovat doklady prokazující výši příjmu žadatele, a žije-li v manželství nebo registrovaném partnerství, též doklady prokazující výši přijmu jeho manžela nebo registrovaného partnera. Zaměstnanci budou dokládat potvrzení o výši příjmu a OSVČ daňové přiznání.

Ano. Se žádostí se rovnou přikládá i odhad nemovitosti.

Ano, jsou. U domu nesmí přesáhnout velikost podlahové plochy 140 m² a u bytu nesmí podlahová plocha přesáhnout 75 m².

Metodický pokyn pro výpočet podlahové plochy najdete zde.

 

 

Ano, musí. Projektová dokumentace je jednou z povinných příloh.

SFRB bude v případě úvěru na pořízení nebo výstavbu obydlí požadovat zástavu úvěrované nemovitosti v prvním pořadí. Na doplnění lze použít vlastní zdroje, prostředky ze stavebního spoření nebo si sjednat v komerční bance další úvěr, a to za předpokladu, že banka bude respektovat podmínky SFRB (přistoupí na jiné zajištění svého úvěru – např. ručením jinou nemovitostí apod.).

Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti a zaslání smlouvy je za běžného provozu do 60 dnů, pro vyřízení úvěrů na modernizaci je 30 dní.

Ne, nemůže. A rovněž žadatel (ani jeho manžel či registrovaný partner) nemohou být v době podání žádosti majiteli bytu či rodinného domu, ani nájemci družstevního podílu.

Pracovní poměr na dobu určitou není důvodem pro neposkytnutí úvěru.

Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády. Pokud bude vše v pořádku, žadatel prokáže schopnost úvěr splácet a rozpočet programu nebude vyčerpán, bude žadateli zaslána úvěrová smlouva k podpisu. 

Ne, není to možné. Dle nařízení vlády, pokud již jste od státu podporu v minulosti čerpali, znovu žádat nelze.

Ne, životní pojištění není podmínkou, SFRB bude v případě úvěru pro výstavbu či pořízení bydlení požadovat vinkulaci živelního pojištění.