Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

 

Výhody programu:

 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • podporuje komplexní opravy a modernizace, které vedou k prodloužení životnosti domu;
 • průměrné vyřízení žádosti trvá 14 dnů, podpis úvěrové smlouvy do jednoho měsíce.

 

Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úvěr lze využít na:

 • snížení energetické náročnosti domu;
 • opravy poruch domů;
 • opravy a modernizace společných prostor;
 • modernizace bytových jader;
 • důraz je kladen na komplexnost oprav.

 

Jaké opravy a modernizace lze s Panelem 2013+ realizovat:

 • odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby;
 • odstranění statických poruch nosné konstrukce;
 • oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště;
 • oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií;
 • provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště;
 • opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny;
 • vyregulování otopné soustavy;
 • oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby;
 • zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie;
 • obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby;
 • oprava protipožárních zařízení a konstrukcí;
 • zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
 • oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení;
 • zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie;
 • oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby;
 • výstavba nové kotelny pro potřeby domu;
 • instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu;
 • zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky;
 • zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty;
 • oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu;
 • oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny;
 • opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří;
 • náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

 

Výše úvěru:

 • až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení limitu de minimis;
 • v případě notifikovaného režimu (bez limitu de minimis) až do 75 % způsobilých výdajů.

 

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR, fixace po celou dobu splácení úvěru;

 Základní sazba EU platná od 1. 1. 2020 je 2,25 %.

 

Splatnost úvěru:

 • max. 30 let.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz

Aktuální stav programu

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou přijímány kontinuálně.

PROGRAM PANEL 2013+ JE OTEVŘEN.

Stav programu

počet žádostí   0 mil. Kč
příslib úvěru 7 52,5 mil. Kč
úvěrové smlouvy 2 10,3 mil. Kč
datum aktualizace 22. května 2020  

Kdo může žádat:

Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující. 

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Povinné náležitosti k Žádosti o poskytnutí úvěru  (I. část) může žadatel o úvěr podat osobně či poštou na pracovišti SFRB v Praze nebo Olomouci, případně může žadatel využít pro podání některých dokumentů také datové schránky (datová schránka: wikaiz5).

V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k I. části žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá.

Po doložení úplné žádosti – I. část provede SFRB kontrolu splnění podmínek dle NV č. 468/2012 Sb., v platném znění a do 30 dnů obdrží žadatel Informaci o předběžném vyhodnocení žádosti s výzvou o zaslání náležitostí II. části do 6 měsíců.

Po doložení části II. je vypracován návrh úvěrové smlouvy a zaslán žadateli k podpisu.

 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí žadatel zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Podmínkou pro čerpání je založení čerpacího účtu, přes který budou úhrady probíhat. Žadatel vyplní žádost o čerpání, jehož přílohou je faktura dodavatele včetně soupisu prací.

 

Splácení úvěru:

Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 30 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

 

Zajištění úvěru:

Vinkulací pojistné smlouvy (všichni příjemci úvěru), zástavní smlouvou (bytová družstva, právnické a fyzické osoby), ručením ze zákona podle § 1194 odst. 2 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (společenství vlastníků jednotek). V ostatních případech je zajištění stanoveno individuálně.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu - na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru. 

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz

 

 

Nelze, jedná se o rodinný dům, na který se program nevztahuje.

Pořadí doručených žádostí existuje. Po doručení žádosti na Fond je žádost opatřena pořadovým číslem a zkontrolována, pokud obsahuje veškeré náležitosti, je posouzena a žadateli je oznámeno, že má splněnu I. část žádosti. Zároveň jsou mu oznámeny podmínky úvěru a žadatel je vyzván k odsouhlasení těchto podmínek a k předložení dokladů k II. části žádosti. Pokud žadatel souhlasí s podmínkami úvěru, dojde na SFRB k rezervaci zdrojů. Následně jsou žadatelé vyzýváni k podpisu úvěrových smluv v pořadí podle data doložení úplné žádosti. 

Podmínky uvedené v nařízení vlády platí pro všechny žadatele bez rozdílu. To znamená, že i žadatel o úvěr, který je povinen provádět výběr dodavatele dle podmínek zadávání veřejné zakázky, musí tuto podmínku dodržet.

Nelze, z úvěru budou proplaceny pouze dosud neuhrazené faktury, zálohy vůbec ne.

Nelze, nařízení vlády toto neumožňuje.

Dle podmínek nařízení vlády musí být úvěr dostatečně zajištěn. Pokud by úvěr nebyl dostatečně zajištěn, nebylo by možno jej poskytnout. Z důvodu objektivnosti požadujeme zajištění, které je svojí dostatečností totožné pro všechny skupiny žadatelů. Za dostatečné zajištění lze považovat např.:

pro SVJ
 - ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce);
pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění (zástavu u BD lze nahradit ručitelskými prohlášeními nájemníků).

Ano, ale pouze v případě, že opravy a modernizace uvedené v části A přílohy č. 1 nařízení vlády jsou již provedeny nebo nejsou potřebné.

Ano, výstavbu plynové kotelny lze zahrnout do výdajů, na které lze čerpat úvěr.

Pokud je předmětem opravy a modernizace některá z činností uvedených pod čísly 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, případně 8, 19 přílohy nařízení vlády, musí žadatel o úvěr doložit doklad prokazující výši energetické úspory - energetický posudek. V posudku budou uvedeny úspory stanovené z hodnot stavu domu před modernizací a z navrhovaného stavu dle schválené projektové dokumentace. Energetický posudek bude zpracován v rozsahu pro a) větší úsporu, nebo b) pro jinou než větší úsporu.

V nařízení vlády je v příloze část A, která musí být splněna jako první. Toto splnění je nezbytné doložit potvrzením od autorizované osoby. Pokud je toto splněno, může požádat o úvěr vlastník bytové jednotky, a to na vyjmenované opravy a modernizace dle přílohy.

Zápis lze doložit až ve II. části žádosti na základě obdrženého příslibu od SFRB. Výše % souhlasu je určena stanovami SVJ.

U vlastníků bytových jednotek by tomu tak mělo být. Pokud nejsou jednotlivé jednotky uvedeny na LV, je potřebné v rámci žádosti doložit jejich existenci např. potvrzením příslušného stavebního úřadu.

SVJ nemusí mít datovou schránku.

Výši úrokové sazby ovlivňují čtyři kritéria:
a)    výše referenční úrokové sazby Evropské unie - aktuální výše je uvedena na našich webových stránkách;
b)    doba splatnosti ve třech pásmech - pásma uvedena na našich webových stránkách;
c)    splnění podmínky de minimis;
d)    splnění podmínky intenzity podpory v režimu notifikace.
Zajištění úvěru musí být dle podmínek NV 468/2012 dostatečné. Pokud by dostatečné nebylo, úvěr by nebyl poskytnut. Zajištění tedy nemá přímý vliv na výši úvěru.

Nelze, oprava nebo modernizace musí proběhnout vždy uceleně, to znamená výměnu všech oken a zateplení celé budovy.

Komplexnost oprav je vyžadována na úrovni souvisejících technologických celků. Nevyžadujeme provedení všech oprav uvedených v části A přílohy k NV současně. Je však nezbytné provést v prvním kroku nebo současně s dalšími opravami položky 1 a 2, to jest odstranění poruch základů domu, opravy hydroizolace spodní stavby a odstranění statických poruch nosné konstrukce. Následně nebo v souběhu s položkami 1 a 2 lze provést například výměnu oken. Čerpat úvěr na provedení dodatečné tepelné izolace pláště nelze, pokud nejsou vyměněny veškeré vnější otvorové výplně. Čerpat úvěr na opravu střechy nelze, pokud nebude součástí opravy i zateplení střechy.

Ano, lze v případě, že oprava a modernizace provedená v minulosti již nesplňuje současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.