Úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let

Upozorňujeme všechny zájemce o úvěry z Programu 150 a z Programu 600, že příjem žádostí bude ukončen dne 31. 7. 2018. To znamená, že žádosti, které budou doručeny na SFRB po tomto datu, budou vráceny. Děkujeme za pochopení.

 

Výhody programu:

·         SFRB přijímá žádosti kontinuálně;

·         program platí pro celé území České republiky;

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·         Správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

Program se řídí Nařízením vlády č. 100/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úvěr lze využít na:

·         výstavbu novostavby rodinného domu;

·         vestavbu, nástavbu nebo přístavbu bytu anebo změnu jiné stavby nebo její části na obydlí;

·         koupi obydlí;

·         převod družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu v bytovém družstvu.

 

Výše úvěru:

·         maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na výstavbu;

·         maximálně do výše 50 % z nižší ceny převodní nebo odhadní;

·         minimálně 50 000 Kč, maximálně 600 000 Kč;

·         součet výše úvěru z tohoto programu a výše úvěru poskytnutého jinou osobou nesmí přesáhnout 90 % skutečných nákladů na výstavbu nebo 90 % z nižší ceny odhadní nebo převodní.

 

Úroková sazba:

·         minimálně ve výši základní referenční sazby EU +  1-2 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

 

Splatnost úvěru:

·         maximálně 15 let (Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let).

 

Zajištění úvěru:

·         zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění);

·         dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí, + vinkulace pojistného plnění.  

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

Příjem žádostí o úvěr v Programu 600 byl ukončen.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2017.

  • V roce 2017 bylo přijato 43 žádostí za více než 23,6 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 31 smluv za 16,9 mil. Kč.
  • Do roku 2018 přechází 10 žádostí za 5,5 mil. Kč.

 

PROGRAM 600 JE OTEVŘEN.

Stav programu

rozpočet roku 2018 10 mil. Kč  
počet žádostí 2 1,2 mil. Kč
příslib úvěru    
uzavřené smlouvy 14 7,9 mil. Kč
datum aktualizace 10. srpna 2018  
     

 

Kdo může žádat:

Osoby mladší 36 let pečující o dítě do 6 let, které v době podání žádosti o úvěr nejsou vlastníky ani spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s NV 100/2016 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 30 dnů.

 

Čerpání úvěru – pořízení obydlí koupí či převodem družstevního podílu v bytovém družstvu:

Úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání lze provést jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy na základě zaslané žádosti o čerpání klientem. Žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB.

 

Čerpání úvěru – pořízení obydlí novostavbou rodinného domu nebo bytu či změnou stavby nebo její části na stavbu pro bydlení:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat postupně po dobu 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce bude úvěr čerpat postupně na základě předkládaných žádostí o čerpání úvěru na platném formuláři Fondu.

 

Splatnost úvěru:

Maximálně 15 let od uzavření smlouvy – výše anuitní splátky bude vypočtena po ukončení čerpání úvěru v závislosti na zbývající době splatnosti, po odečtení doby čerpání od doby 15 let. (Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let.)

 

Ručení za úvěr:

Zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění), nebo dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí, + vinkulace pojistného plnění (Ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč.), nebo zástavní právo k jiné nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění k živelnímu pojištění + vinkulace pojistného plnění financovaného obydlí.          

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat, a také s podmínkami žádosti i dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru. 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz.

Ano, ale nesmí proběhnout dvojí úhrada faktur: tedy pokud jste dostali od NZÚ proplacenou částku na energetické úspory, není možné stejnou fakturu předkládat SFRB.

Podmínkou Programu 600 je, že žadatel není vlastníkem nemovitosti. U Programu 150 je tomu naopak. Pokud tedy nemovitost, na jejíž rekonstrukci jste žádali úvěr z Programu 150, prodáte a doplatíte úvěr, můžete požádat o úvěr z Programu 600 na pořízení nemovitosti.

Program 600 je poskytován na pořízení obydlí, pokud chcete pomocí úvěru rekonstruovat, jste tedy vlastníkem nemovitosti a není možné o tento úvěr žádat. V tomto případě je možné si požádat o úvěr Program 150 na modernizaci. V případě, že budete nemovitost pořizovat s podporou programu 600, je nutné, aby nemovitost byla pojištěna.

Jsou možné dva typy ručení:

1.      zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí (tzn., že klient nebude mít žádnou další zástavu u jiné instituce) + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění);

2.      dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (ručitel do věku 55 let, s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč).

Snížení jistiny za děti v programu 600 není možné.

Pokud nemovitost nejprve postavíte a zkolaudujete nebo bude nemovitost pořízena koupí nebo převodem družstevního podílu v bytovém družstvu, stáváte se tudíž vlastníky, potom je možné žádat o úvěr 150.