Úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let

 

Výhody programu:

·         SFRB přijímá žádosti kontinuálně;

·         program platí pro celé území České republiky;

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·         Správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

Program se řídí Nařízením vlády č. 100/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úvěr lze využít na:

·         výstavbu novostavby rodinného domu;

·         vestavbu, nástavbu nebo přístavbu bytu anebo změnu jiné stavby nebo její části na obydlí;

·         koupi obydlí;

·         převod družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu v bytovém družstvu.

 

Výše úvěru:

·         maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na výstavbu;

·         maximálně do výše 50 % z nižší ceny převodní nebo odhadní;

·         minimálně 50 000 Kč, maximálně 600 000 Kč;

·         součet výše úvěru z tohoto programu a výše úvěru poskytnutého jinou osobou nesmí přesáhnout 90 % skutečných nákladů na výstavbu nebo 90 % z nižší ceny odhadní nebo převodní.

 

Úroková sazba:

·         minimálně ve výši základní referenční sazby EU +  1-2 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

 

Splatnost úvěru:

·         maximálně 15 let (Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let).

 

Zajištění úvěru:

·         zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění);

·         dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění.  

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

Žádosti do Programu 600 jsou přijímány kontinuálně.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2016.

  • V roce 2016 bylo přijato 45 žádostí za více než 25,9 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 17 smluv za 9,7 mil. Kč.
  • Do roku 2017 přechází 8 žádostí za 4,8 mil. Kč.

 

PROGRAM 600 JE OTEVŘEN.

Stav programu

rozpočet roku 2017 50 mil. Kč  
počet žádostí 11 6,2 mil. Kč
příslib úvěru    
uzavřené smlouvy 28 15,1 mil. Kč
datum aktualizace 8. prosince 2017  
     

 

Kdo může žádat:

Osoby mladší 36 let pečující o dítě do 6 let, které v době podání žádosti o úvěr nejsou vlastníky ani spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s NV 100/2016 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 30 dnů.

 

Čerpání úvěru – pořízení obydlí koupí či převodem družstevního podílu v bytovém družstvu:

Úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání lze provést jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy na základě zaslané žádosti o čerpání klientem. Žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB.

 

Čerpání úvěru – pořízení obydlí novostavbou rodinného domu nebo bytu či změnou stavby nebo její části na stavbu pro bydlení:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat postupně po dobu 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce bude úvěr čerpat postupně na základě předkládaných žádostí o čerpání úvěru na platném formuláři Fondu.

 

Splatnost úvěru:

Maximálně 15 let od uzavření smlouvy – výše anuitní splátky bude vypočtena po ukončení čerpání úvěru v závislosti na zbývající době splatnosti, po odečtení doby čerpání od doby 15 let. (Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let.)

 

Ručení za úvěr:

Zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění). Dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění. Zástavní právo k jiné nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění k živelnímu pojištění + vinkulace pojistného plnění financovaného obydlí. (Ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč.)          

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat, a také s podmínkami žádosti i dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru. 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz.

Ano, ale nesmí proběhnout dvojí úhrada faktur: tedy pokud jste dostali od NZÚ proplacenou částku na energetické úspory, není možné stejnou fakturu předkládat SFRB.

Podmínkou Programu 600 je, že žadatel není vlastníkem nemovitosti. U Programu 150 je tomu naopak. Pokud tedy nemovitost, na jejíž rekonstrukci jste žádali úvěr z Programu 150, prodáte a doplatíte úvěr, můžete požádat o úvěr z Programu 600 na pořízení nemovitosti.

Program 600 je poskytován na pořízení obydlí, pokud chcete pomocí úvěru rekonstruovat, jste tedy vlastníkem nemovitosti a není možné o tento úvěr žádat. V tomto případě je možné si požádat o úvěr Program 150 na modernizaci. V případě, že budete nemovitost pořizovat s podporou programu 600, je nutné, aby nemovitost byla pojištěna.

Jsou možné dva typy ručení:

1.      zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí (tzn., že klient nebude mít žádnou další zástavu u jiné instituce) + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění);

2.      dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (ručitel do věku 55 let, s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč).

Snížení jistiny za děti v programu 600 není možné.

Pokud nemovitost nejprve postavíte a zkolaudujete nebo bude nemovitost pořízena koupí nebo převodem družstevního podílu v bytovém družstvu, stáváte se tudíž vlastníky, potom je možné žádat o úvěr 150.