Úvěrový program pro mladé lidi do 36 let na rekonstrukce a modernizace

 Upozorňujeme všechny zájemce o úvěry z Programu 150 a z Programu 600, že příjem žádostí bude ukončen dne 31. 7. 2018. To znamená, že žádosti, které budou doručeny na SFRB po tomto datu, budou vráceny. Děkujeme za pochopení.

Výhody programu:

·         SFRB přijímá žádosti kontinuálně;

·         program platí pro celé území České republiky;

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·         správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

 Program 150 se řídí Nařízením vlády č. 28/2006 Sb.

 

Úvěr lze využít na:

·         připojení k veřejným sítím – vody, plynu, kanalizace, elektřiny;

·         opravu pláště domu – zateplení obvodového pláště, oprava parapetů, střechy, hromosvodu, dešťových žlabů a svodů, oken a vstupních dveří, sanace vlhkého zdiva;

·         oprava komínových těles;

·         pořízení a instalace venkovních žaluzií;

·         rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik nové bytové jednotky);

·         opravu nebo vybudování koupelny;

·         pořízení a instalaci solárních panelů (sloužící pouze na ohřev vody a vytápění v rodinném domě);

·         opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle;

·         opravu nebo výměnu dveří, podlah, schodiště;

·         oprava omítek, vymalování;

·         pořízení a instalace kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů a vestavěných skříní;

·         pořízení a instalace tepelného čerpadla;

·         výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, kanalizace;

·         oprava nebo výměna garážových vrat (v rodinném domě);

·         oprava nebo pořízení a instalace klimatizace;

·         pořízení a instalaci protipožárního a bezpečnostního zařízení.

 

Výše úvěru:

·         až do výše 150 000 Kč.

 

Úroková sazba:

·         2 % p.a., fixace po celou dobu splácení.

 

Splatnost úvěru:

·         do 10 let od doby zahájení čerpání;

·         Fond ze závažných důvodů (ztráta zaměstnání, nemoc) umožní přerušení splácení jistiny nejdéle na dobu 2 let.

 

Zajištění úvěru:

·        příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým měsíčním příjmem 10 000 Kč za poslední 3 měsíce.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

Příjem žádostí o úvěr v Programu 150 je ukončen.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2017.

Částka 150 000 Kč je určena na 1 žadatele. Na rekonstrukci a modernizaci bytu či rodinného domu lze žádat i o částku nižší.

  • V roce 2017 bylo přijato 71 žádostí za více než 10,58 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 76 smluv za 11,1 mil. Kč.
  • Do roku 2018 přechází 12 žádostí za 1,8 mil. Kč.


PROGRAM 150 JE OTEVŘEN.

Stav programu

rozpočet roku 2018 10 mil. Kč  
počet žádostí 7 1,1 mil. Kč
úvěrové smlouvy 46 6,6 mil. Kč
datum aktualizace 10. srpna 2018  
     

Kdo může žádat:

Žádat o úvěr mohou manželé, z nichž alespoň jeden nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti, a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let. Dále žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu, kde chce stavební práce realizovat, či členem bytového družstva a zároveň nájemcem bytu, který chce modernizovat.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Písemné žádosti lze podávat osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu účelu stavebních úprav a zda jsou v souladu s NV č. 28/2006 Sb. a souvisejícím pokynem, a kontrolu všech doložených dokladů. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání je provedeno jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy na základě zaslané žádosti o čerpání klientem. Žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB. Čerpání prostředků na schválený předmět úvěru musí být ukončeno do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

 

Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách od prvého měsíce po měsíci, ve kterém byly finanční prostředky převedeny na účet klienta. Úvěr je splatný do 10 let.

 

Ručení za úvěr:

Každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 10 000 Kč.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu - na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo na podpory@sfrb.cz

Nemůže, příjmy manželů se posuzují dohromady. Ručitelem musí být třetí osoba ve věku do 55 let s průměrným čistým měsíčním příjmem nad 10 000 Kč za poslední 3 měsíce.

Úvěr je možno použít pouze na práce, které nepokrývá dotace z programu Nová zelená úsporám.

Úvěr by měl být schválen do 60 dnů od podání úplné žádosti. Úplná žádost znamená, že je řádně vyplněna a že jsou doložené veškeré přílohy (včetně potvrzení příjmu ručitele).

Lze v případě, že se nezmění vnější půdorysné nebo výškové ohraničení stavby a nedojde ke vzniku nové bytové jednotky. 

Bezdětný jednotlivec žádat nemůže. Dle nařízení vlády 28/2006 Sb. úvěr lze poskytnout žadateli,

a) který žije v manželství, v němž alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let;

b) který nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě. 

Pokud RD není zkolaudovaný, nejedná se o rekonstrukci ani modernizaci. Není tedy možné úvěr poskytnout. 

Do kolonky měsíční příjem vyplníte dle doloženého daňového přiznání svůj čistý měsíční příjem. 

Požádat o úvěr můžete. Jako potvrzení příjmu doložíte s manželkou kopie daňového přiznání, potvrzené finančním úřadem. 

Je nutno dodržet položky použití úvěru, jak budou vyplněny v žádosti. Rozpočet v jednotlivých položkách není nutno přesně dodržet. 

Manželka doloží doklad o jiných pravidelných příjmech (mateřská) a manžel daňové přiznání za poslední  zdaňovací období potvrzená FÚ. 

Není možné, abyste s manželem žádali každý zvlášť a získali částku 300 000 Kč. Pokud by byla vaše žádost schválena, můžete žádat pouze o max.150 000 Kč. 

Úvěr z Programu 150 nelze použít na refinancování jiného úvěru. Jedná se o účelový úvěr k realizaci rekonstrukce či modernizace, nikoliv k refinancování. 

V případě, že je RD zkolaudován a zapsán na listu vlastnictví jako RD s číslem popisným do vašeho vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je možné žádat o úvěr. 

Potvrzení o výši příjmů ručitele nesmí být starší více jak 3 měsíce. 

Pracovní poměr na dobu určitou není důvodem pro neposkytnutí úvěru. 

Žádost je nutné zaslat Fondu poštou nebo doručit osobně.

Úvěr je samozřejmě možné splatit dříve, pozdější splacení není možné. 

Je to možné. Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud modernizovaný byt nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb. Je nutné doložit potvrzení stavebního úřadu, že objekt není obyvatelný.

Toto není možné, jednalo by se o refundaci výdajů.

Nemůžete, jedná se o rodičovské dávky, ne o příjem. 

Lze žádat, doložený rozpočet bude krácen spoluvlastnickým podílem. 

Ano, pokud má české občanství a trvalé bydliště v ČR. 

Ano lze, pokud je žadatel členem družstva a má nájemní smlouvu k bytu. 

Na přístavbu žádat nelze, nelze měnit půdorysné a výškové ohraničení stavby.

Není, úvěr nelze čerpat na pořízení nemovitosti nebo její části. 

Podle nařízení vlády toto možné není. 

Lze za podmínky, že v době poskytnutí úvěru není faktura po splatnosti a bude uhrazena bezhotovostním bankovním převodem až po poskytnutí úvěru (převedení finančních prostředků) od SFRB. 

Ano lze, pro posouzení rozsahu a správnosti účelu užití je vždy nutno doložit projektovou dokumentaci. 

To možné není, protože se nejedná o komplexní řešení zateplení.

Ano, ve vašem případě můžete žádat o úvěr z Programu 150 jen jako manželé a teprve poté, co budete zapsáni jako majitelé v katastru nemovitostí. 

Ne, můžete požádat o celou částku, tj. o 150 000 Kč. Žádat budete jako manželé, ale sebe uveďte na prvním místě jako hlavního žadatele, protože jste to vy, kdo splňuje podmínku věku do 36 let.

Ano, program je otevřen kontinuálně, žádost lze podávat kdykoliv.