Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

 

Výhody programu:

 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – seniory (od 65 let), zdravotně či jinak hendikepované občany a zletilé osoby do 30 let;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

 

Program se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb., naposledy novelizovaným nařízením vlády č. 78/2016.

 

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
 • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.       

 

Výše úvěru:

 • až do 90 % rozhodných výdajů;
 • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle ceny zjištěné znalcem.

 

Úroková sazba:

 • minimálně ve výši základní sazby EU pro ČR při dodržení limitu de minimis.

 

Splatnost úvěru:

 • 30 let ode dne dokončení výstavby.

 

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
 • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
 • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Projekty nájemních bytů seniorského bydlení najdete zde

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz.

Aktuální stav programu

Program je otevřen a lze do něj podávat žádosti. V letech 2019-2020 je stanoven maximální objem na jednu žádost 100 mil. Kč.

Stav programu

počet žádostí 1 59 mil. Kč  
příslib úvěru   0 mil. Kč  
uzavřené smlouvy 1 89,8 mil. Kč  
datum aktualizace 22. května 2020    

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

 

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracovišti SFRB v Praze, případně prostřednictvím datové schránky (wikaiz5).

 

Řízení o poskytnutí úvěru:

Po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV 284/2011 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Vyhodnocení žádosti představuje stanovení vaší bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud vaši žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, budeme vás informovat o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vás vyzveme k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy nám pak doručíte Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných dokladů vám poskytneme lhůtu 6 měsíců. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musíte zahájit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy a ukončit nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Čerpání je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury vám tedy můžeme proplatit pouze, pokud nám jsou doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti dokladu prokazujícího schopnost užívání stavby.

Budeme hradit pouze rozhodné výdaje (kromě části pozemku a stávající budovy) doložené daňovými doklady včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně čerpaných prací, případně jiných účetních dokladů prokazujících účel použití úvěru, vše schválené technickým dozorem a doručené spolu se žádostí o čerpání.

Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpací účet, který budete používat výhradně k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH, přičemž bankovní poplatky a poplatky spojené s vedením tohoto účtu nepatří mezi rozhodné výdaje, a hradit je tedy musíte z vlastních zdrojů.

Vždy jednou v měsíci, nejpozději 20 dní před požadovaným datem čerpání, nám zašlete Žádost o čerpání úvěru, ve které bude uveden seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období požadujete, přílohou vašeho seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být také kopie všech dokladů, částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity – takové podání můžete učinit písemně nebo opět prostřednictvím datové schránky. Pokud budete požadovat dřívější proplacení, budeme se vám snažit vyhovět, ale nemůžeme dodržení dřívějšího termínu garantovat.

Výdaje nekryté úvěrem budete hradit z vlastních zdrojů, vždy však ve stejných termínech – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

 

Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících splátku jistiny a úroku. Úvěr je splatný do 30 let ode dne ukončení výstavby.

 

Ručení za úvěr:

Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu na co lze úvěr čerpat,  a také s podmínkami Žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru. 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz.

 • Rozpočtové náklady jsou stanoveny formou položek za celek (kpl - kompletní dodávku) – tyto náklady pak není možno objektivně prověřit.

   

 • Jednotkové ceny uváděné v rozpočtu jsou vyšší než cenová úroveň směrných cen ÚRS daného roku.

   

 • Rozpočet se neshoduje s dodanou projektovou dokumentací - neobsahuje všechny položky (například neodpovídá počet oken, dveří, zařizovacích předmětů, objemové množství materiálu).

   

 • Chybějící položky v rozpočtu (například není uvedena dodávka materiálu, přičemž cena za montáž je započítána).

   

 • V rozpočtu nejsou uvedeny jednotkové ceny pro celé objekty (například přípojka plynu, která je uvedena v souhrnné technické zprávě).

   

 • Jednotkové ceny materiálů odpovídají vyšším standardům než je akceptovatelné (například obklady, dlažby, zařizovací předměty).

   

 • Položky za práce nebo materiál jsou uvedeny v rozpočtu pod jiným označením – použité číslo položky neodpovídá uvedené jednotkové ceně.

   

 • Na krycím listu rozpočtu jsou uvedeny ostatní náklady, které nejsou blíže specifikovány.

   

 • Dodávka a montáž se nekryje – neodpovídá uvedenému množství.

 • Bezbariérový přístup do objektu není v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle přílohy č. 3, bodu 2 bezbariérové rampy.

   

 • V komunikačním prostoru k bezbariérovým bytům není respektován dostatečný manipulační prostor pro manévrování s vozíkem (dle přílohy č. 1, bodu 1.1.4, vyhlášky č.398/2009 Sb.).

   

 • Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí umožnit otevření nejméně 900 mm dle požadavků bodu 1.1.3, přílohy č. 3, vyhlášky č. 398/2009 Sb. a zároveň hlavní domovní komunikace musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950x1950x800 mm dle § 15, odst. 1, vyhlášky č. 268/2009 Sb.

   

 • V koupelnách upravitelných bytů chybí vedle sprchového prostoru volné místo pro odložení vozíku dle požadavků přílohy č. 3, bodu 5.1.12.

   

 • Dle požadavků ČSN 73 4301 Obytné budovy, článku 5.4.2.1 musí mít každý bytový dům stanovené  domovní vybavení, resp. pro upravitelné byty je nutné zajistit místnosti pro uskladnění předmětů, pokud nejsou součástí bytu.

   

 • Nutno dle bodu 8.1.3, přílohy č. 3 předmětné vyhlášky zabezpečit v bytě pro více než jednoho uživatele dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně – zejména ve vztahu navržených ložnic a možnosti přístupu osob na vozíku k posteli z obou stran. Dále musí vyhovět manipulačnímu prostoru při otáčení se vozíku o 90° nejméně 1200 x 1500 mm dle přílohy č. 1, bodu 1.1.4.

   

 • Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných místností ani z prostoru pro vaření, pro stolování, pro uskladnění potravin nebo z prostoru, který plní některé funkce obytných místností (nutné řešit uzavíratelnou předsíňkou).

   

 • Dveře upravitelných bytů je nutné otevírat dovnitř bytu.

   

 • Respektovat u upravitelných bytů požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č. 3, bodu 8.1.1. s tím, že nejmenší plochy obytných místností a kuchyní musí splnit příslušné normové hodnoty stanovené v ČSN 73 4301 Obytné budovy. Dle tabulky 1 předmětné normy je nutné u ložnic s 1 lůžkem zabezpečit min. podlahovou plochu 12 m2 (se 2 lůžky 17 m2) a u obytných kuchyní s 1 lůžkem, nahrazující obývací pokoj, zabezpečit min. podlahovou plochu 24 m2.

   

 • Nutné dodržet rozměrové parametry výtahu – je nutné splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č. 1, bodu 3, přičemž nejmenší rozměr klece výtahu musí být 1100 x 1400 mm s šířkou vstupu nejméně 900 mm.

   

 • Komunikační prostory před sklepními boxy náležící k upravitelným bytům nevyhovují požadavku vyhlášky č.398/2009 Sb., přílohy č. 1, bodu 1.1.4, na minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku alespoň 1200 x 1500 mm.

   

 • Výška schodišťového stupně nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Dle podmínek přílohy č. 1, bodu 2.1.1., nesmí být výška větší než 160 mm.

Se členem bytového družstva, který má právo nájmu k družstevnímu bytu, nemůže být uzavřena nájemní smlouva k bytu, jehož výstavba je podpořena podle nařízení vlády.

Změna majitele je možná pouze v případě okolností zvláštního zřetele a vždy s předchozím souhlasem Fondu.

 

 

Pro poskytnutí úvěru je nutné dodržet podlahovou plochu bytu od 25 m² do 90 m². Projekt může obsahovat i byty s jinou velikostí, na ty se však nebude vztahovat výpočet výše úvěru.

Ne, vlastníci nemohou být zároveň nájemníky. Neumožňuje to nařízení vlády.

Podmínky uvedené v nařízení vlády platí pro všechny žadatele bez rozdílu. To znamená, že i žadatel o úvěr, který je povinen provádět výběr dodavatele dle podmínek zadávání veřejné zakázky, musí tuto podmínku dodržet. 

Ano, nicméně tato skutečnost se odrazí v ratingu žadatele a v podmínkách úvěru (výše úrokové, zajištění, bonita). 

Ano, po podpisu smlouvy budou propláceny rozhodné výdaje z neproplacených dodavatelských faktur.

Ano, ale každá etapa musí být samostatně funkční, tj. na každou etapu je nutná samostatná žádost 
a každá etapa má samostatnou kolaudaci.

V první etapě žádosti jsou předloženy rozpočtové náklady. Smlouva o úvěru se uzavírá na základě vysoutěžené, respektive jinak uzavřené smlouvy o dílo, pokud žadatel o úvěr není zároveň zhotovitelem stavby. Při čerpání jsou dokládány náklady skutečné a úvěr je u každé žádosti o čerpání proplácen v takovém poměru k celkové výši faktury, aby byla dodržena maximální výše poměru úvěru k celkovým způsobilým nákladům, jak byla uvedena ve smlouvě o úvěru.

 

Podle nařízení vlády je podmínka dokončení stavby do 3 let od podpisu smlouvy. Tyto situace by měly být ošetřeny již při přípravě projektu.

Ano, při dodržení podmínky de minimis a také podle podmínek jiných programů. V této souvislosti upozorňujeme, že Fond vždy musí trvat na zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti výhradně pro Fond.

Formou vnitropodnikových dokladů – faktur“ včetně soupisu provedených prací ve formě položkového rozpočtu schváleného technickým dozorem stavebníka.

Ano. K žádosti se přikládá originál položkového rozpočtu potvrzený autorizovanou osobou pro pozemní stavby.

 

 

Bude doložen originál žádosti o čerpání a k němu v papírové nebo elektronické formě kopie potvrzené faktury a kopie soupisu provedených prací. Pracovník Fondu provede kontrolu vyplněných hodnot na žádosti o čerpání s hodnotami na fakturách a soupisech provedených prací. 

Sankce jsou stanoveny ve smlouvě o úvěru a zároveň mohou být porušení rozpočtové kázně sankcionována finančním úřadem podle zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Porušení je sankcionováno bez ohledu na to, zda se jednalo o úmyslné či neúmyslné pochybení.

Vícepráce budou proplaceny pouze v případě, že se bude jednat o rozhodné výdaje a nebude překročena celková výše úvěru uvedená ve smlouvě o úvěru. Posuzovat tuto skutečnost bude technický dozor stavebníka. Ve vztahu k Fondu a k podmínkám úvěru však nemají vícepráce vliv, pokud se jedná o výdaje, které je možné hradit z úvěru a nepřevýší rámec úvěru.

Výše nájemného se sjednává dohodou.

Vzorové projekty nájemních bytů pro seniory

Stárnutí populace a zvyšující se podíl osob v seniorském věku je celoevropským trendem, který trvá již několik desetiletí. Současně s touto skutečností vyvstává potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám souvisejícím s bydlením určeným pro tuto cílovou skupinu. Důchodový věk s sebou nese určitou změnu životního stylu, do kterého se promítá zdravotní stav, úbytek sociálních kontaktů a změna denního režimu. Při uvažování o bydlení pro seniory je třeba všechny tyto aspekty zohlednit. Bydlení seniorů by mělo být dostupné v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde se cítí nejspokojenější a kde mají zajištěnou ambulantní domácí péči a jiné služby. Vhodně zvolené prostředí k bydlení pro tuto cílovou skupinu přispívá k prodloužení základní soběstačnosti seniorů a také oddaluje případnou nutnost jejich odchodu do specializovaných zařízení.

 Projet seniorského bydlení, vzniklý na základě spolupráce SFRB a ČVUT v Praze (vítěze výběrového řízení) zastoupeného řešiteli z Fakulty architektury a Fakulty stavební, všechny tyto okolnosti zohledňuje. „Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“ představují společenský koncept – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům a potenciálním investorům z řad obcí i ze soukromé sféry nabízí základní přehled a inspiraci, jak k zajištění takového bydlení pro seniory přistoupit.

VZOROVÉ PROJEKTY NÁJEMNÍCH DOMŮ PRO SENIORY NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM