SFRB zpravodaj


Přihlásit se k odběru zpravodaje
Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji Státnímu fondu rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 (dále jen „SFRB“), souhlas se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem pravidelného zasílání Zpravodaje SFRB. Jedná se o informativní dokument, který nemá marketingovou povahu.
Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany SFRB informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně práva:
  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 2 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese: komunikace@sfrb.cz nebo prostřednictvím webových stránek na adrese: http://www.sfrb.cz/prihlaseni-k-odberu-zpravodaje, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany SFRB jsou dostupné na http://www.sfrb.cz/o-sfrb/ochrana-osobnich-udaju-gdpr a také u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese hrivna.vit@sfrb.cz.

Pokud jste přihlášeni a chcete odhlásit odběr SFRB zpravodaje, klikněte sem.