Informační memorandum

Státní fond rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, IČO: 70856788 (dále jen „SFRB“) tímto jako správce osobních údajů plní vůči subjektům údajů informační povinnost dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Účelem tohoto informačního dokumentu je poskytnutí přehledných a srozumitelných informací subjektům údajů uvedeným níže v bodu 5 o zpracování jejich osobních údajů ze strany SFRB, především pak o následujících skutečnostech:

·       osobní údaje jakých subjektů údajů SFRB zpracovává,

·       za jakým účelem SFRB osobní údaje zpracovává,

·       jaké kategorie osobních údajů SFRB zpracovává,

·       na základě jakého právního titulu SFRB osobní údaje zpracovává,

·       jakým příjemcům mohou být zpracovávané osobní údaje předávány,

·       po jakou dobu SFRB osobní údaje zpracovává a uchovává,

·       jaké jsou zásady zpracování osobních údajů v SFRB,

·       jaká práva může subjekt údajů u SFRB v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit. 

SFRB uvádí následující kontaktní údaje určené pro komunikaci a podání žádostí subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů: 

·       Doručovací adresa: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

·       E-mailová adresa: podatelna@sfrb.cz,

·       Identifikátor datové schránky: wikaiz5

SFRB jmenuje v souladu se čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož předmětem činnosti je mimo jiné poskytování poradenství a konzultací subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

SFRB uvádí následující kontaktní údaje určené pro komunikaci subjektů údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Petr Štěpánovský

Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2

 

mobil: 724 381 193

tel.: 221 771 632, 

e-mail: stepanovsky.petr@sfrb.cz

Aktuální údaje k osobě pověřence budou vždy uveřejněny na webových stránkách SFRB: http://www.sfrb.cz/o-sfrb/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Pro lepší pochopení tohoto informačního dokumentu SFRB níže vysvětluje a definuje nejčastěji užívané pojmy v oblasti ochrany osobních údajů:

pojem

vysvětlení pojmu

Osobní údaje

veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, typ a číslo průkazu totožnosti), kontaktní údaje (např. doručovací adresa, e-mailová adresa, tel. číslo), údaje o majetkových a osobních poměrech (např. vlastněné nemovitosti, zaměstnání/povolání, příjmy, počet a věk dětí), údaje o vyřízení žádosti (např. žádost odsouhlasena nebo vyřazena), údaje o plnění smlouvy uzavřené se SFRB (např. výše úvěru,  dotace nebo záruky, výše a datum splátek)

Příjemce

fyzická nebo právnická osoba, které jsou zpracovávané osobní údaje poskytnuty (zpřístupněny)

Správce

fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, pro účely tohoto informačního dokumentu je správcem osobních údajů SFRB

Subjekt údajů

fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může se jednat např. o žadatele – fyzickou osobou nepodnikající nebo podnikající, manžela nebo dítě žadatele, ručitele žadatele, fyzickou osobu zastupující při jednání se SFRB žadatele – právnickou osobu

Zpracovatel

fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce, základem pro takové zpracování je smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR

Zpracování osobních údajů

jakékoliv systematické operace a nakládání s osobními údaji, např. shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče dat nebo do inf. systému, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace osobních údajů

SFRB je samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., je v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, jeho činnost a vnitřní organizace je upravena jeho statutem. Účelem zřízení SFRB a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. K naplnění těchto cílů dochází prostřednictvím podpory dostupného, stabilního a kvalitního bydlení realizované přes úvěrové a dotační programy SFRB.

SFRB v souvislosti s výkonem svého předmětu činnosti a k naplnění svých cílů zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

·       žadatelé o úvěr, dotaci nebo záruku,

·       příjemci úvěrů, dotací nebo záruk,

·       manželé a děti příjemců úvěrů, dotací nebo záruk,

·       osoby poskytující zajištění příjemcům úvěrů, dotací nebo záruk, přistupitelé k dluhu,

·       neúspěšní žadatelé o úvěr, dotaci nebo záruku (žadatelé odmítnutí pro nesplnění podmínek, žadatelé vyřazení na vlastní žádost nebo pro nedodání požadovaných dokumentů),

·       osoby zastupující žadatele nebo příjemce úvěrů, dotací a záruk – právnické osoby při jednání se SFRB (statutární orgány, členové statutárních orgánů, zmocněnci kontaktní osoby),

·       dědicové v případě úmrtí příjemce úvěru, dotace nebo záruky.

Osobní údaje SFRB získává přímo od subjektů údajů uvedených výše v bodě 5, z Registru obyvatel spravovaného Ministerstvem vnitra ČR, z centrální evidence exekucí, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, z centrálního registru dotací a z informačního systému společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.   

SFRB zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze pro účely odpovídající předmětu jeho činnosti, jeho cílům a jeho povinnostem stanoveným právními předpisy. SFRB zpracovává osobní údaje pouze pro ty účely, pro něž má ke zpracování příslušný právní titul. SFRB zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

  • posouzení žádostí žadatelů o získání úvěrů, dotací nebo záruk,
  • příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky,
  • plnění povinností SFRB vyplývajících z právních předpisů,
  • spolupráce SFRB s orgány dohledu,
  • poskytování součinnosti orgánům státní správy,
  • určení, výkon nebo obhajoba právních nároku SFRB včetně vymáhání pohledávek,
  • veřejnosprávní kontroly klientů ve věcí plnění podmínek uzavřených smluv,
  • zajištění vnitřních potřeb SFRB v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace a
  • evidence poskytování obecných informací klientům k jednotlivým formám podpory na základě jejich žádosti.

SFRB zpracovává osobní údaje subjektů údajů vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu (tj. v souladu s principem minimalizace údajů). SFRB může v souvislosti s výkonem svého předmětu činnosti zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje subjektů údajů:

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, typ a číslo průkazu totožnosti, podpis, státní občanství, číslo bankovního účtu a pohlaví. U fyzických osob podnikajících dále název, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku. U fyzických osob zastupujících při jednání se SFRB právnické osoby dále vztah k právnické osobě (statutární orgán, člen statutárního orgánu, zmocněnec). Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým může SFRB subjekt údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.

Kontaktní údaje subjektů údajů:

Bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky Jedná se o osobní údaje, díky kterým může SFRB subjekt údajů kontaktovat v průběhu vyřizování žádosti o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky nebo v průběhu plnění či vypořádání smlouvy.

Údaje o majetkových a osobních poměrech subjektů údajů

Zaměstnání/povolání, příjmy a jejich zdroj, údaje z centrální evidence exekucí, údaje z insolvenčního rejstříku, informace z centrální evidence dotací, identifikace vlastněných nemovitostí, případně identifikace vlastněných podílů v korporacích, rodinný stav (příp. identifikační údaje manžela nebo manželky), počet a rodné číslo dětí včetně jejich jména a příjmení, počet členů společné domácnosti. Jedná se o osobní údaje, díky kterým může SFRB posoudit žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky a kontrolovat řádné plnění smlouvy uzavřené se SFRB.

Údaje o vyřízení žádosti subjektů údajů

Informace týkající se nemovitosti, která má být předmětem financování nebo zajištění úvěru. Informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky vyřízena jako úspěšná nebo neúspěšná (z jakého důvodu).

Údaje o plnění smlouvy uzavřené SFRB se subjekty údajů

Typ a číslo uzavřené smlouvy, výše poskytnutého úvěru, dotace nebo záruky, výše úrokové sazby, datum a výše jednotlivých provedených splátek, evidovaný a vymáhaný dluh, způsob a průběh vymáhání dluhu.

Údaje relevantní pro vyřízení žádosti nebo plnění smlouvy vyplývající z komunikace s klientem

Další osobní údaje relevantní pro vyřízení (posouzení) žádosti, uzavření smlouvy, plnění nebo vypořádání uzavřené smlouvy vyplývající z komunikace s klientem. Tyto osobní údaje mohou být klientem sděleny SFRB osobně, v listinné podobě, v elektronické podobě nebo v rámci telefonního rozhovoru. 

SFRB zpracovává osobní údaje na základě kombinace následujících právních titulů:

Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro přípravu, sepis, plnění a vypořádání smlouvy o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky uzavřené mezi SFRB a subjektem údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nezbytné pro splnění právních povinností, které se na SFRB vztahují, a to zejména na základě následujících právních předpisů:


 Historicky pak zpracování osobních údajů probíhá také na základě následujících právních předpisů (úvěry, dotace a záruky již podle nich nejsou SFRB aktuálně poskytovány, ale jsou stále zpracovávány osobní údaje získané na jejich základě v minulosti, když ještě neuplynula doba jejich uchování stanovená v bodě 13):

 

 

SFRB zásadně neposkytuje zpracovávané osobní údaje jiným osobám (příjemcům). Výjimku tvoří situace, kdy je SFRB povinen k poskytnutí (zpřístupnění) zpracovávaných osobních údajů příjemci na základě právní povinnosti nebo je zpřístupnění příjemci nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

SFRB může v souladu s výše uvedeným poskytnout v nezbytných případech zpracovávané osobní údaje vlastním poskytovatelům (dodavatelům) služeb z řad:

·       poskytovatelů IT služeb (poskytovatel provozní podpory IT systému),

·       poskytovatelů právních služeb (advokátní kanceláře),

·       subjektů vymáhajících pohledávky za subjekty údajů,

·       postupitelů pohledávek za subjektem údajů,

·       provozovatelů poštovních služeb,

·       odhadců nemovitostí,

·       subjektů poskytující skartační a archivační služby,

·       externích hodnotitelů žádostí o podporu,

·       externího auditu.

SFRB může v souladu s výše uvedeným poskytnout v případech stanovených právním řádem zpracovávané osobní údaje následujícím orgánům veřejné moci:

·       soudy,

·       orgány činné v trestním řízení,

·       exekutoři,

·       notáři,

·       orgány finanční správy,

·       Česká národní banka,

·       Národní bezpečnostní úřad,

·       Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje předává SFRB ke zpracování výhradně zpracovatelům, se kterými má uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR, a kteří jsou tak vázáni povinností mlčenlivosti o zpracovávaných osobních údajích a jsou povinni dodržovat odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření k jejich ochraně. 

SFRB nezpracovává osobní údaje v zahraničí, nepředává zpracovávané osobní údaje příjemcům do zahraničí, ani nepředává zpracovávané osobní údaje mezinárodní organizaci.

SFRB zpracovává osobní údaje manuálně v listinné podobě i automatizovaně v informačních systémech, vždy při vysoké úrovni technického, organizačního a personálního zabezpečení a v souladu s požadavky právního řádu, zejména čl. 24, 25 a 32 GDPR. SFRB neprovádí automatizované rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osoby v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru se SFRB, kterým jsou v rámci výkonu jejich činnosti zpřístupněny zpracovávané osobní údaje, jsou proškolovány ohledně jejich náležité ochrany a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Informační systémy užívané SFRB ke zpracování osobních údajů jsou náležitě zabezpečeny a pravidelně testovány, za účelem zajištění jejich neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti, schopnosti obnovy a odolnosti.

Úroveň zabezpečení osobních údajů zpracovávaných SFRB v listinné nebo elektronické podobě je nastavena v souladu s požadavky právního řádu tak, aby minimalizovala rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění nebo neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.

V souladu se zásadami minimalizace údajů a omezení doby jejich uložení zpracovává SFRB vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k dosažení daného účelu, a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu pro dosažení daného účelu. Doba zpracování osobních údajů v SFRB se řídí právními předpisy a spisovým a skartačním řádem SFRB vydaným podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány SFRB po dobu vyřizování žádosti subjektů údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky, po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a po dobu běhu promlčecích dob (za účelem umožnění ochrany právních zájmů SFRB).

Pro účely následného uchování osobních údajů platí zásada minimalizace dat a následující skartační lhůty řazené dle jednotlivých účelů zpracování – jednotlivých právních předpisů:

A.    Uchování osobních údajů po dobu 10 let od 1. ledna následujícího roku po doplacení poskytnutého úvěru, provedení závěrečné kontroly akce, vyplacení poslední části dotace, ukončení zajištění formou záruky, nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky v případě úvěrů, dotací a záruk poskytovaných dle následujících předpisů:

·       nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (dotace, záruky),

·       nařízení vlády č. 396/2001 Sb. (dotace a úvěry),

·       nařízení vlády č. 396/2002 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 97/2002 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 369/2003 Sb. (dotace),

·       nařízení vlády č. 370/2004 Sb. (zajištění – záruky),

·       nařízení vlády č. 616/2004 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 28/2006 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 63/2006 Sb. (dotace),

·       nařízení vlády č. 333/2009 Sb. (dotace),

·       nařízení vlády č. 284/2011 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 468/2012 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 100/2016 Sb. (úvěry),

·       nařízení vlády č. 481/2000 Sb. (dotace) – v případě, že byla uzavřena dohoda o zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let,

·      nařízení vlády č. 104/2003 Sb. (dotace) – v případě, že byla uzavřena dohoda o zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let.

B.    Uchování osobních údajů  po dobu 50 let po provedení závěrečné kontroly akce nebo, v případě zkrácení vázací doby po zkrácenou dobu, minimálně  však 20 let od počátku splácení úvěru, nebo 10 let od 1. ledna následujícího roku po doplacení poskytnutého úvěru (dle nejdelší z uvedených lhůt) nebo 10 let od 1. ledna následujícího roku po vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí úvěru a dotace v případě úvěrů a dotací poskytovaných dle následujících předpisů (následně jsou osobní údaje předány k odbornému posouzení, které rozhodne o jejich skartaci nebo přesunu do archivu):

·         Zákon č. 378/2005 Sb. a nařízení vlády č. 465/2005 Sb. (kombinace úvěru a dotace).

C.    Uchování osobních údajů po dobu 20 let od 1. ledna následujícího roku po provedení závěrečné kontroly akce nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí dotace v případě dotací poskytovaných dle následujících předpisů (následně jsou osobní údaje předány k odbornému posouzení, které rozhodne o jejich skartaci nebo přesunu do archivu):

·         nařízení vlády č. 481/2000 Sb. (dotace),

·         nařízení vlády č. 104/2003 Sb. (povodňové dotace).

D.    Uchování osobních údajů po dobu 50 let nebo v případě, že byla uzavřena dohoda o zkrácení vázací doby, po dobu 30 let od 1. ledna následujícího roku po provedení závěrečné kontroly akce nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí dotaci v případě dotace poskytované dle následujícího předpisu (následně jsou osobní údaje předány do archivu):

·         nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (dotace).

Výjimku tvoří uchovávání smluv a údajů o úvěru poskytnutém dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 100/2016 Sb. po dobu do ukončení poskytování podpor Fondu  z důvodu povinnosti zamezit opakovanému  poskytnutí podpory.

 

 


SFRB se při zpracování osobních údajů subjektů údajů vždy řídí následujícími zásadami:

a) zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou vždy SFRB zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu;

b) zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou SFRB shromažďovány a zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou SFRB zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

c) zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – SFRB zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

d) zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – SFRB zpracovává osobní údaje v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, SFRB realizuje rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

e) zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů -  osobní údaje jsou SFRB uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;

f) zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – SFRB zpracovává osobní údaje způsobem který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.    

Subjekty údajů mohou u SFRB za podmínek stanovených čl. 15 až 21 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

·       Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Právo na přístup zahrnuje poskytnutí následujících informací žadateli: zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, současně má možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů.

·       Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Právo na opravu zahrnuje právo subjektu údajů na opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

·       Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Právo na výmaz zahrnuje právo subjektu údajů požádat SFRB o výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence právního titulu pro zpracování. Subjekt údajů tak nemá právo požadovat po SFRB výmaz zpracovávaných osobních údajů po dobu jejich zákonného zpracování specifikovanou pro jednotlivé účely výše v bodě 13 tohoto informačního dokumentu.

·       Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování zahrnuje právo subjektu údajů požádat SFRB o omezení rozsahu zpracování osobních údajů v následujících případech: subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; SFRB již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·       Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů

Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po SFRB zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy (viz  bod9 shora) a je prováděno SFRB prostřednictvím inf. systému (automatizovaně).

·       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku je subjekt údajů oprávněn v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů SFRB realizováno na základě právního titulu „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen“ dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR nebo právního titulu „oprávněné zájmy správce“ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. SFRB není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. 

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u SFRB v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo písemné elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených v bodě 2 shora. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, datum narození, číslo smlouvy o poskytnutí podpory (úvěru, dotace případně záruky) nebo číslo žádosti o podporu (v případě, že smlouva o poskytnutí podpory nebyla uzavřena), které se žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv týká,  V případě podání žádosti v jiné formě bude subjekt údajů vyzván k jednoznačnému ztotožnění prostřednictvím osobního předložení dokladu totožnosti nebo opakovaného podání s použitím jednoho ze shora uvedených způsobů.

Ve výjimečných případech může být SFRB stanoven, namísto úředně ověřeného podpisu, kvalifikovaného nebo zaručeného el. podpisu, jiný identifikátor, který je sdělen příslušnému klientovi. Jedná se zejména o tyto případy:

·         projednávání podané žádosti v rámci některého programu podpory,

·         splácení úvěru a plnění ostatních podmínek smluv uzavřených mezi osobou údajů a Fondem,

·         vymáhání pohledávek Fondu za osobou údajů právní sekcí Fondu.

 

SFRB tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je ze strany SFRB porušeno GDPR.

SFRB tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů SFRB v rozporu s GDPR. 

·       Právo konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů

SFRB informuje subjekty údajů o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů SFRB, kontaktní údaje pověřence jsou obsaženy v bodě 3 shora, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 

Státní fond rozvoje bydlení

V Praze, dne 30. 5. 2018