Základní informace o Státním fondu rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení („SFRB“) je samostatnou právnickou osobou, zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFRB je upravena statutem.

Účelem SFRB a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu.

Dostupnost, stabilita a kvalita bydlení jsou hlavní pilíře politiky SFRB. Realizuje ji prostřednictvím svých úvěrových programů. Hlavní snahou je zajištění dostupnosti přiměřeného bydlení, pomáhat vytvářet stabilní prostředí pro oblast bydlení a trvale podporovat zvyšování kvality bydlení. SFRB cílí tedy na:

 • kvalitní regeneraci stávajícího bytového fondu, která povede k prodloužení životnosti budov a ke zvýšení standardu bydlení;
 • snižování energetické náročnosti bydlení (úspora energetická i finanční);
 • výstavbu a rekonstrukci bytů a bytových domů s cílem zajistit důstojné bydlení především pro vymezené skupiny obyvatel.

Posláním SFRB je spoluvytváření kvalitních podmínek pro rozvoj bydlení, motivace subjektů pohybujících se na trhu s bydlením k péči o bytový fond, a to na úrovni národní i regionální.

 

Výbor Fondu projednává a předkládá ministrovi pro místní rozvoj:

 • návrh rozpočtu Fondu;
 • roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu;
 • návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.

Výbor Fondu dále projednává a schvaluje:

 • jednací řád Fondu a jeho změny;
 • závažnější otázky související se správou Fondu;
 • závažnější otázky vyplývající z realizace podpůrných programů;
 • návrhy opatření k nápravě předložené předsedou výboru Fondu v případech nedostatků, na které předsedu Fondu upozorní dozorčí rada Fondu;
 • návrhy ředitele Fondu na vytváření, změny a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění;
 • další návrhy předložené předsedou výboru Fondu nebo členy výboru Fondu.

Výbor Fondu může:

 • projednat informace a návrhy předložené ředitelem Fondu;
 • pověřit ředitele Fondu konkrétním úkolem, který jinak spadá do pravomoci výboru Fondu, s výjimkou věci uvedených v článku 5, odst. 1 tohoto statutu;
 • vyhradit si k projednání nebo rozhodnutí konkrétní případ v realizaci podpůrných programů, který jinak spadá do pravomoci ředitele Fondu;
 • uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení o kterékoliv otázce řešené ředitelem Fondu nebo aparátem Fondu,
 • navrhnout ministrovi pro místní rozvoj odvolání nebo jmenování ředitele Fondu.

Výbor Fondu zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

Výbor Fondu

Nejvyšším orgánem SFRB je výbor Fondu. Výbor má sedm členů. Předsedou výboru Fondu Fondu se dle zákona stává dnem jmenování ministr pro místní rozvoj. Místopředsedu a dalších pět členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Předseda výboru řídí jeho činnost. Jednání výboru upravuje jednací řád, který schvaluje výbor usnesením.

Členové výboru Fondu:

Ing. Klára Dostálová - předsedkyně

Ing. David Koppitz - místopředseda

Ing. Eduard Muřický

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

Ing. Luděk Janoušek

Ing. Jaroslav Drozd

Ing. Klára Dostálová
Ing. Klára Dostálová
Ing. David Koppitz
Ing. David Koppitz
Ing. Eduard Muřický
Ing. Eduard Muřický
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.
Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.
Ing. Luděk Janoušek
Ing. Luděk Janoušek
Ing. Jaroslav Drozd
Ing. Jaroslav Drozd

Dozorčí rada projednává:

 • roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu;
 • svůj jednací řád a jeho změny;
 • výsledky kontrol činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • informace pro ministra pro místní rozvoj o závažných nedostatcích;
 • podněty ministra pro místní rozvoj k provedení kontroly konkrétních případů.

Dozorčí rada Fondu může:

 • vyžádat si od předsedy výboru Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu;
 • uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu a ředitele Fondu;
 • provádět kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • vyžádat si provedení kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů externím odborníkem, popřípadě si vyžádat provedení nezávislého auditu.

Dozorčí rada Fondu zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda dozorčí rady Fondu má právo účastnit se zasedání výboru Fondu.

Dozorčí rada SFRB

 • dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu - kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté;
 • dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně tři členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením. O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra;
 • předsedou dozorčí rady je Mgr. Ivan Adamec;

 

 

Mgr. Ivan Adamec - předseda
Mgr. Ivan Adamec - předseda
Ing. Jan Babor - místopředseda
Ing. Jan Babor - místopředseda
Milan Grmela
Milan Grmela
JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová
Ing. Jan Kubík

Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem.

Ve své funkci:

 • provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem Fondu;
 • řídí práci aparátu Fondu a odpovídá za plnění jeho úkolů;
 • je nadřízeným ostatním zaměstnancům Fondu;
 • přijímá potřebná opatření k zajištění správy Fondu, k realizaci úkolů Fondu a k zajištění činnosti orgánů a aparátu Fondu;
 • rozhoduje o uvolnění prostředků Fondu a o poskytování podpor podle programů poskytování státní podpory bydlení;
 • má právo účastnit se zasedání výboru Fondu s hlasem poradním;
 • má právo účastnit se zasedání dozorčí rady Fondu;
 • je povinen splnit vyžádání dozorčí rady Fondu podle článku 6, odst. 2 písm. b) tohoto statutu;
 • vydává organizační řád Fondu, pracovní řád Fondu, spisový řád Fondu, skartační řád Fondu a podpisový řád Fondu;
 • přijímá opatření v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce;
 • přijímá opatření k organizační struktuře aparátu Fondu a rozhoduje o organizačních otázkách, vytváření, změnách a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění předkládá ke schválení výboru Fondu.

S účinností od 15. prosince 2018 byla jmenována ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení Ing. Hana Pejpalová.