Jak a kdy žádat o zkrácení vázací doby

5.8.2013
Informace pro obce, které čerpaly dotace na výstavbu nájemních bytů z programů podpor SFRB.

 

Dovolujeme si upozornit všechny obce, které chtějí žádat o zkrácení vázací doby, že žádosti mohou zasílat pouze na programy SFRB, které jsou zde uvedeny.

Vzhledem k tomu, že jsou SFRB opakovaně doručovány žádosti, které nespadají do nařízení vlády č. 209/2013 Sb., prosíme všechny obce, aby před vyplněním žádosti zkontrolovaly ve Smlouvě o poskytnutí dotace číslo nařízení, podle kterého jim byla dotace poskytnuta, jedná se pouze o tato nařízení:

 • NV č. 481/2000 Sb. (nelze žádat o zkrácení, pokud byla dotace využita na výstavbu Domu s pečovatelskou službou)

 • NV č. 104/2003 Sb.

 • NV č. 146/2003 Sb.

Jiné žádosti SFRB nemůže vyřizovat. Žádáme také všechny obce, aby respektovaly formuláře, které jsou níže pro podání žádosti připraveny.
Formuláře nelze přepracovávat na žádné jiné programy!


Děkujeme za pochopení.

 

1. Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., na výstavbu obecních nájemních bytů.(ve znění nařízení vlády č. 141/2002 Sb., a č. 303/2005 Sb.)

O změnu smlouvy podle nařízení vlády č. 209/2013 Sb., mohou žádat obce, které čerpaly prostředky podle uvedeného nařízení, pokud:

 • uplynula 10 ti-letá lhůta od kolaudace
 • dotace nebyla poskytnuta na výstavbu domu s pečovatelskou službou

Postup žádosti:

 • Žadatel vyplní přiložený formulář
 • Doloží kopii předmětné smlouvy
 • Doloží kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí
 • SFRB zkontroluje, zda je žádost oprávněná a jsou doloženy správné podklady
 • Následně bude žadateli zaslána Dohoda o změně smlouvy (dle NV č. 209/2013 Sb., Čl. I, §3, odst. 2)

Podání žádosti:

 • písemně na adresu: Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 13, 100 00 Praha 1
 • elektronicky: podatelna@remove-this.sfrb.cz
 • datovou schránkou: wikaiz5

Příjem žádostí je otevřen od 1. září 2013 obcím, které splní uvedené podmínky (dle NV č. 209/2013 Sb., Čl. I, §3, odst. 2).

Žádosti, která tyto podmínky nesplní, nemůže SFRB vyhovět a žádost bude vrácena bez dalšího zpět.

Pro příjem žádostí není stanoveno žádné pořadí, žádosti budou vyřizovány průběžně. Příjem žádostí není omezen žádnou dobou, bude otevřen stále.

 

2. Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., na výstavbu bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

O změnu smlouvy podle nařízení vlády č. 209/2013 Sb., mohou žádat obce, které čerpaly prostředky podle uvedeného nařízení, pokud:

 • uplynula 10 ti-letá lhůta ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 Postup žádosti:

 • Žadatel vyplní přiložený formulář
 • Doloží kopii předmětné smlouvy
 • Doloží kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí
 • SFRB zkontroluje, zda je žádost oprávněná a jsou doloženy správné podklady
 • Následně bude žadateli zaslána Dohoda o změně smlouvy (dle dle NV č. 209/2013 Sb., Čl. II, §4, odst. 2)

 Podání žádosti:

 • písemně na adresu: Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 13, 100 00 Praha 1
 • elektronicky: podatelna@remove-this.sfrb.cz
 • datovou schránkou: wikaiz5

Příjem žádostí je otevřen od 1. září 2013 obcím, které splní uvedenou podmínku doby od kolaudačního rozhodnutí (dle NV č. 209/2013 Sb., Čl. II, §4, odst. 2).

Žádosti, které tuto podmínku nesplní, nemůže SFRB vyhovět a žádost bude vrácena bez dalšího zpět.

Pro příjem žádostí není stanoveno žádné pořadí, žádosti budou vyřizovány průběžně.

Příjem žádostí není omezen žádnou dobou, bude otevřen stále.


3. Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na výstavbu pro příjmově vymezené osoby

Původním nařízením byly obce vázány po dobu neurčitou, změnou nařízení se tato doba zkracuje na dobu 30 ti let od data pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

O dohodu o změně podmínek mohou žádat všechny obce, které čerpaly prostředky dle uvedeného nařízení od 1. září 2013.

Postup žádosti:

 • Žadatel vyplní přiložený formulář
 • Doloží kopii předmětné smlouvy
 • Doloží kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí
 • SFRB zkontroluje, zda je žádost oprávněná a jsou doloženy správné podklady
 • Následně bude žadateli zaslána Dohoda o změně podmínek smlouvy (dle dle NV č. 209/2013 Sb., Čl. III, §4, odst. 3)

Podání žádosti:

 • písemně na adresu: Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 13, 100 00 Praha 1
 • elektronicky: podatelna@remove-this.sfrb.cz
 • datovou schránkou: wikaiz5

Pro příjem žádostí není stanoveno žádné pořadí, žádosti budou vyřizovány průběžně.

Příjem žádostí není omezen žádnou dobou, bude otevřen stále. 

 

UPOZORNĚNÍ
Zkrácení vázací doby podle nařízení vlády č. 209/2013 Sb., se vztahuje POUZE na uvedená nařízení vlády, podle kterých se řídily podmínky pro poskytnutí podpory z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

! SFRB nemůže přijímat žádosti o změny z žádných jiných programů, než jsou zde uvedeny!