Aplikace, která připraví položkový rozpočet stavebních prací na zateplení fasád

Provedením dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště bytových domů i ostatních budov se v současné době zabývá většina jejich majitelů. Nabídkové rozpočty na realizaci zateplení mohou mít rozdílnou úroveň a mnohdy pro laika nestandardní a nepřehledné zpracování. Možné nepřesnosti ve zpracovaných výměrách jednotlivých položek a v jednotkových cenách na straně zpracovatele nabídkového rozpočtu by mohly vést k nehospodárnému zvýšení ceny zateplení. Nástroj FasCalc pomáhá takové problémy řešit, pracuje s jednoduše definovanými vstupy, jako jsou počty a rozměry výplní otvorů, rozměry stěn apod.

 FasCalc poskytne uživatelům z řad široké veřejnosti jednotný a profesionální podklad pro poptávku stavebním firmám a umožní následně jejich nabídky spolehlivě a jednoduše porovnat. Vlastní výpočet v programu může také pomoci odhalit nesrovnalosti rozpočtů, které byly vytvořeny jiným způsobem. Vstup do aplikace naleznete ZDE.

Potřebujete spočítat náklady na novou střechu?

Aplikace RoofCalc poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření variantního odhadu nákladů spolu s výpočtem základních objemů realizovaných prací. Nástroj umožní stavebníkovi vyhodnotit variantní návrhy řešení střešní krytiny a klempířských prvků již v rámci navržené aplikace. Geometrické řešení je zaměřeno v první verzi na střechy pultové a sedlové s půdorysem obdélníkovým a tvarem L a T. Konstrukce je popsána základními geometrickými údaji, jako jsou výška objektu, půdorysné rozměry objektu, sklon apod. Jako zdrojové podklady pro výpočty byly užity realizační ceny střešních plášťů staveb na území ČR. Přesnost výsledných dokumentů koresponduje s množstvím a jednoduchostí popisu celé konstrukce. Nestandardní situace a konstrukce je možné řešit jako vlastní položky se samostatným rozpočtem.

Výsledkem je generovaný variantní odhad nákladů spolu s výpočtem základních objemů realizovaných prací. Realizační ceny jsou deklarovány jako fakultativní a slouží pouze jako podklad při sjednávání cen. RoofCalc naleznete ZDE. 

Chcete vědět, kolik vás bude stát rekonstrukce bytu?

Využijte speciální program na tvorbu rozpočtů vytvořený ČVUT pro programy SFRB a budete mít jistotu, že vaše žádost bude mít správná čísla a zároveň, že se vám rekonstrukce neprodraží.

Stavební fakulta ČVUT dlouhodobě zpracovává pomůcky pro stavební praxi. Program RebytCalc je použitelný pro různé půdorysy bytových jader bez ohledu na technologii výstavby. Letos program vylepšila tak, že je využitelný pro všechna bytová jádra, bez rozdílu technologie výstavby. 

Program může vytvořit výkaz výměr, tzv. slepý rozpočet položek a prací, které bude potřeba pro rekonstrukci udělat, podle vámi zadaných představ o vybavení, příp. změnách půdorysu apod. Tento slepý rozpočet je možné využít jako zadání pro stavební firmy k nacenění rekonstrukce. Druhým výstupem je kontrolní rozpočet prací pro orientaci v cenách stavebních podniků. Program byl v certifikován Ministerstvem pro místní rozvoj a díky garanci ČVUT tak bude uznatelný jako podklad pro programy SFRB. 

Pokud tedy uvažujete o programu „Úvěr 150“ na rekonstrukci domu či bytu, využijte program RebytCalc na vytvoření rozpočtu, který do žádosti musíte uvést. Stejný program je možné využít i pro program Panel 2013+, pokud chtějí vlastníci bytového domu vedle dalších oprav a modernizací rekonstruovat také bytová jádra.

Vstup do programu RebytCalc naleznete ZDE.

Projekt seniorského bydlení vzešel ze spolupráce SFRB a ČVUT

V České republice trvale vzrůstá poptávka po seniorském bydlení. Tento trend bude vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji signalizujícímu setrvalé stárnutí populace dále narůstat. Státní fond rozvoje bydlení při vědomí výše zmíněných skutečností a v souladu se svým posláním „podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů“  proto rozhodl o zadání projektu prověřujícího možnost pořízení kvalitního a dostupného bydlení toho typu formou modelových projektů a jejich následně odvozených prostorových, technických a ekonomických parametrů.

Výsledkem jsou dva vzorové projekty seniorského bydlení zamýšlené pro odlišné typy prostředí. Nízkopodlažní bydlení určené pro maloměstské až vesnické prostředí (sídla velikosti řádově stovek až jednotek tisíc obyvatel), event. do předměstské zástavby větších měst. Vícepodlažní verze je ukázkou soudobého seniorského bydlení v prostředí větších měst (v ČR cca na úrovni statutárních měst). Vyvinuté modely je však možné (a žádoucí) modifikovat pro potřeby konkrétní topografické situace i společenské potřeby. Oba charakterově odlišné typy jsou navíc zpracovány ve dvou různých třídách energetické náročnosti budov (A a B), přičemž bylo provedeno technické i ekonomické vyhodnocení obou subvariant.

Smyslem celého záměru je poskytnout stavebníkům seniorského bydlení ale i jiných typů podporovaného bydlení jasné vodítko pro jejich činnost. Usnadnit jim rozhodování především v obtížných úvodních fázích každého projektu, tj. ve chvílích, kdy dochází k formulaci zadání, vyhledání vhodného pozemku, stanovení kapacit a celkového charakteru investice atd.

Přístup ke vzorovým projektům ve formátu pdf. naleznete zde.

Otázky a odpovědi na vaše dotazy

Hledáte radu týkající se nového občanského zákoníku, vyúčtování služeb, úhrady oprav, řešíte problémy související se správou bytového družstva nebo vás zajímají informace týkající se činnosti společenství vlastníků jednotek? V poradně Portálu o bydlení najdete nejen odpovědi na otázky, které přináší každodenní praxe, ale zároveň získáte užitečný přehled o základní legislativě, čímž mimo jiné obohatíte i své právní vědomí.

Poradna je rozdělena do několika tematických kapitol podle toho, jaké problémy řeší vlastníci, nájemníci či družstevníci nejčastěji. Patří sem například poruchy a jejich opravy, vyúčtování služeb a dalších poplatků spojených s bydlením či témata, týkající se způsobů, jakými bytová družstva či SVJ řeší investice spojené s rekonstrukcemi a podobně. Poradnu Portálu o bydlení naleznete ZDE.