Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení

Od 1. července 2018 zahájil činnost tzv. garanční fond novelou č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo bankovního účtu garančního fondu pro úhrady ročního příspěvku cestovních kanceláří dle novely č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb.:

účet vedený u ČNB číslo: 340005-9527001/0710
platba s variabilním symbolem: IČO cestovní kanceláře

(Prosíme CK o kontrolu zadávaných údajů, které slouží k identifikaci platby, uvítáme informace v poznámce o období, za které je příspěvek hrazen.) 

AKTUÁLNĚ

Příspěvek do garančního fondu pro rok 2020 lze hradit až po stanovení jeho výše Ministerstvem pro místní rozvoj novou vyhláškou (termín vydání do 30. 9. 2019), příspěvek bude splatný do 31. 12. 2019. O vydání vyhlášky vás budeme neprodleně informovat na tomto místě.

Roční příspěvek do garančního fondu pro rok 2019

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře pro rok 2019  činí dle vyhlášky č. 188/2018 Sb. 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu.

Pro nově vznikající cestovní kanceláře jsou  základem pro výpočet ročního příspěvku plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb (SCS) za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před podáním žádosti o koncesi. Pokud nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond rozvoje bydlení zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.

Roční příspěvek na rok 2019 stávajících cestovních kanceláří byl splatný do 31. 12. 2018.

Základem pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 byly roční plánované tržby pro rok 2019 z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí SCS (doplňující informace k výpočtu jsou uvedeny níže). Pokud byly plánované tržby pro rok 2019 nižší než tržby dosažené cestovní kanceláří v roce 2018, pak byly základnou pro výpočet ročního příspěvku tyto dosažené tržby.

Příspěvek do garančního fondu pro rok 2018, který činil 0,1 % z plánovaných tržeb cestovní kanceláře na 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí SCS, byl splatný v termínu do 1. 9. 2018.

Údaje o úhradě příspěvků do garančního fondu jsou uvedeny v seznamu cestovních kanceláří vedeném MMR ČR na adrese:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Seznam-cestovnich-kancelari

Informace k vydávání potvrzení

Potvrzení o přijetí platby na účet garančního fondu pro potřeby nově vznikajících cestovních kanceláří, dle § 5 zákona č. 159/1999 Sb., vydává Státní fond rozvoje bydlení  nejpozději do 5 pracovních dní po obdržené úhradě. Jedná se o potvrzení pro nové cestovní kanceláře, které nejsou v seznamu cestovních kanceláří vedeném MMR ČR a žádají o koncesi. Stávajícím cestovním kancelářím jsou potvrzení zasílána postupně dle obdržení platby, nejpozději však do 10. 3. daného roku, na který je příspěvek hrazen. Potvrzení jsou standardně doručována do datových schránek cestovních kanceláří, pokud CK nemá datovou schránku zřízenu, posíláme doporučené psaní.

Žádáme tímto stávající cestovní kanceláře, které jsou vedeny v seznamu MMR ČR  a žádají o změnu koncese, aby informovaly pracovníky SFRB o potřebě zaslání potvrzení v dřívějším termínu, a to telefonicky na číslech 221 771 619, 234 712 635, 221 771 644 nebo e-mailem na adrese garancnifond@sfrb.cz či datovou schránkou (wikaiz5).

Doplňující informace k výpočtu a úhradě příspěvku do garančního fondu

Plánované tržby – plán tržeb si na základě svých kvalifikovaných odhadů a zkušeností stanovuje každý podnikatel samostatně. Tržbou je jakákoliv skutečně přijatá platba v daném roce bez ohledu na to, zda jde o zálohu, doplatek nebo celkovou platbu. Do plánovaných tržeb se pak nezahrnují příjmy z jiných činností – např. zprostředkování prodeje zájezdů (tzv. provizní prodej), nebo prodej jiných předmětů souvisejících s cestovním ruchem (suvenýrů).

Povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu vyplývá cestovní kanceláři přímo ze zákona a není podmíněna předpisem či jinou výzvou. Kontrolu splnění povinnosti cestovní kanceláře uhradit příspěvek do garančního fondu provádí MMR.

Informace k zaúčtování příspěvků do garančního fondu

Účetní předpisy nestanoví závazný postup pro účtování příspěvků cestovních kanceláří do garančního fondu, které mají podle zákona č. 159/1999 Sb. povahu povinné platby. Tyto příspěvky souvisejí s provozní činností cestovních kanceláří, a proto je lze podle bodu 3. 6. 7. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy zaúčtovat na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady.

Zřízením garančního fondu novelou č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb. Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

Garanční fond tvoří peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, pokuty vybrané za přestupky a peněžní prostředky obstarané Státním fondem rozvoje bydlení. Prostředky sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s těmito prostředky přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení.

Výše a splatnost ročního příspěvku pro rok 2018 byla stanovena přímo novelou č. 111/2018 Sb., pro další roky může maximální výše příspěvku činit 0,1 % z plánovaných ročních tržeb cestovní kanceláře na daný rok nebo z tržeb dosažených v roce předcházejícím, a to z částky, která bude vyšší. Výše příspěvku bude vždy stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána do 30. září roku předcházejícího. Pro rok 2019 byla vydána vyhláška č. 188/2018 Sb. a příspěvek byl stanoven ve výši 0,1%. Splatnost ročního příspěvku je vždy do 31. 12. předchozího roku.

Pokud dojde k pojistné události, zašle SFRB peníze z garančního fondu pojišťovně, u které je cestovní kancelář pojištěna, a to do 14 dnů poté, co od ní obdrží seznam zákazníků včetně jejich zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění. Po obdržení platby pojišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky.

Kontaktní email: garancnifond@sfrb.cz

Kontaktní telefon: 221 771 619, 234 712 635, 221 771 623