Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení

 

Dne 1. července 2018 začne fungovat tzv. garanční fond. Příspěvek do garančního fondu pro rok 2018 činí 0,1 % z plánovaných tržeb cestovní kanceláře pro 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb a je splatný do 31. 8. 2018.

Číslo bankovního účtu garančního fondu pro úhrady ročního příspěvku cestovních kanceláří dle novely č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu:

účet vedený u ČNB číslo: 340005-9527001/0710
platba s variabilním symbolem: IČO cestovní kanceláře

Pro nově vzniklé cestovní kanceláře jsou  základem pro výpočet ročního příspěvku plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před podáním žádosti o koncesi. Pokud nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond rozvoje bydlení zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.

Pro následující roky bude výše ročního příspěvku stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána vždy do 30. září.

Konkrétně pro rok 2019 bude výše ročního příspěvku stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána do 30. září 2018. Maximální výše příspěvku může činit 0,1 %  z plánovaných ročních tržeb cestovní kanceláře na rok 2019 nebo z tržeb dosažených v roce 2018, a to z částky, která bude vyšší. Splatnost příspěvku na rok 2019 je do 31. 12. 2018.

Garanční fond byl zřízen novelou č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou tak Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru bude posílena jak ochrana zákazníků, tak
i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

Garanční fond tvoří peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, pokuty vybrané za přestupky a peněžní prostředky obstarané Státním fondem rozvoje bydlení. Prostředky sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s těmito prostředky přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení.

Pokud dojde k pojistné události, peníze z Garančního fondu budou vypláceny zákazníkům prostřednictvím pojišťoven, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení podkladů od pojišťovny.

Kontaktní email: garancnifond@sfrb.cz

Kontaktní telefon: 221 771 619, 221 771 644