Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem rozvoje bydlení

Od 1. července 2018 zahájil činnost tzv. garanční fond. Příspěvek do garančního fondu pro rok 2018 činí 0,1 % z plánovaných tržeb cestovní kanceláře pro 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb a je splatný do 31. 8. 2018.

Číslo bankovního účtu garančního fondu pro úhrady ročního příspěvku cestovních kanceláří dle novely č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu:

účet vedený u ČNB číslo: 340005-9527001/0710
platba s variabilním symbolem: IČO cestovní kanceláře

Informace k vydávání potvrzení

Potvrzení o přijetí platby na účet garančního fondu pro potřeby nově vzniklých cestovních kanceláří, dle § 5 zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává Státní fond rozvoje bydlení  do 5 pracovních dní po obdržené úhradě.

Jedná se o potvrzení pro nové cestovní kanceláře, které nejsou v seznamu CK vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj a žádají o koncesi.

Stávajícím cestovním kancelářím, vedeným v seznamu MMR ČR, budou potvrzení zaslána nejpozději do 30. 11. 2018.

Žádáme tímto stávající cestovní kanceláře, které jsou vedeny v seznamu MMR ČR  a žádají o změnu koncese, aby informovaly pracovníky SFRB o potřebě zaslání potvrzení v dřívějším termínu, a to telefonicky na tel. číslech 221 771 619, 221 771 644 nebo e-mailem garancnifond@sfrb.cz či datovou schránkou (wikaiz5).

 Pro nově vzniklé cestovní kanceláře jsou  základem pro výpočet ročního příspěvku plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před podáním žádosti o koncesi. Pokud nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond rozvoje bydlení zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.

Pro následující roky bude výše ročního příspěvku stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána vždy do 30. září.

Konkrétně pro rok 2019 bude výše ročního příspěvku stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána do 30. září 2018. Maximální výše příspěvku může činit 0,1 %  z plánovaných ročních tržeb cestovní kanceláře na rok 2019 nebo z tržeb dosažených v roce 2018, a to z částky, která bude vyšší. Splatnost příspěvku na rok 2019 je do 31. 12. 2018

Garanční fond byl zřízen novelou č. 111/2018 Sb. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

 Novelou tak Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.  

Garanční fond tvoří peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, pokuty vybrané za přestupky a peněžní prostředky obstarané Státním fondem rozvoje bydlení. Prostředky sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s těmito prostředky přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení.

Pokud dojde k pojistné události, peníze z Garančního fondu budou vypláceny zákazníkům prostřednictvím pojišťoven, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení podkladů od pojišťovny.

Kontaktní email: garancnifond@sfrb.cz

Kontaktní telefon: 221 771 619, 221 771 644

Doplňující informace k úhradě příspěvku do garančního fondu

Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu pro rok 2018 jsou plánované tržby cestovní kanceláře pro druhé pololetí roku 2018 z prodeje zájezdů a také z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb, přičemž tržba je jakákoli skutečně přijatá platba (bez ohledu na to, zda jde o zálohu nebo o platbu za zájezd). Úhrada příspěvku není podmíněna předpisem či jinou výzvou - MMR ČR ani SFRB údaji o plánovaných tržbách jednotlivých CK nedisponují. Kontrolu splnění povinnosti cestovní kanceláře uhradit příspěvek do garančního fondu bude provádět MMR.

Údaje o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu, budou do seznamu cestovních kanceláří, který vede MMR, zapsány nejpozději v pondělí dne 3. 9. 2018 (spolu s dalšími údaji, které je MMR povinno nově zveřejňovat).